ZARZĄDZENIE NR 50/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 50/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń użytkowych w budynku gminnym położonym w miejscowości Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki Nr 32, na czas nieoznaczony.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022r.poz.509) art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021r poz.1899)zarządza się co następuje:

 • 1. Przeznacza się do użyczenia pomieszczenia użytkowe znajdujące się w budynku gminnym położonym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki Nr 32 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 632/2,632/4 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) na czas nieoznaczony, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w §1 , podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska oraz opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wola-krzysztoporska.pl/ oraz na stronie internetowej urzędu gminy na okres 21 dni tj. od dnia 4 maja 2022 roku do dnia 25 maja 2022 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 50/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 4 maja 2022 r.                         

                                                                          WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń użytkowych przeznaczonych  do użyczenia:

 1. Pomieszczenia użytkowe znajdujące się w budynku gminnym w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki nr 32 położone na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 632/2 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) KW PT1P/00052186/2, 632/4 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) KW PT1P/00100434/8  stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.
 2. Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska działka Nr 632/2 MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, U -tereny zabudowy usługowej, działka Nr 632/4 MNU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, U-tereny zabudowy usługowej
 3. W skład pomieszczeń użytkowych wchodzą : magazyn sprzętu, szatnia, wc, wiatrołap, wc, pomieszczenie biurowe, pokój sędziów, natryski, wc, szatnia, natryski.
 4. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi: 131,57m².
 5. Pomieszczenia użytkowe użyczone są na prowadzenie działalności sportowej LKS Wola Krzysztoporska
 6. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 4 maja 2022 roku do dnia 25 maja 2022 roku w budynku Urzędu Gminy oraz zamieszczony w bip: http://bip.wola-krzysztoporska.pl/ oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
 7. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 8. Pomieszczenia użytkowe przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony

Sporządziła: B. Dziubecka

Wola Krzysztoporska dn. 4.05.2022r.