Zarządzenie o przetargu na najem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach

Ośrodek zdrowia Parzniewice Żółty piętrowy budynek ze schodami i podestem, a przed nim utwardzony kostką plc - prking
Ośrodek zdrowia w Parzniewicach

ZARZĄDZENIE NR 21/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego, ustalenia wysokości wadium, regulaminu przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r poz.1372,poz.1834) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. 1. Ogłasza się przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 94,96m² (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska na okres do 3 lat.
 • 1. 2.Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 1. 3. Oferta przetargowa stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 1. 4. Ustala się wadium w wysokości 74,00 złotych słownie: ( siedemdziesiąt cztery złotych)
 • 2. Ustalam Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 24 lutego 2022 r.

                              WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia), który znajduje się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże nr 50 położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnej 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) na czas oznaczony do 3 lat w trybie przetargowym.

Opis lokalu użytkowego ( pomieszczenia Ośrodka Zdrowia):

Lokal użytkowy (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia)przeznaczony jest do wynajęcia na prowadzenie działalności medycznej w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska znajdujący sie w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże nr 50 położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179( obręb geodezyjny Parzniewice Duże) dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00059660/8.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przeznaczona  do wynajęcia wynosi: 94,96m², w tym:

 1. Hol główny                           powierzchnia użytkowa  -4,60m²
 2. Poczekalnia dla pacjentów powierzchnia użytkowa-23,80m²
 3. Recepcja powierzchnia użytkowa -10,90m²
 4. Gabinet                            powierzchnia użytkowa-13,40m²
 5. Gabinet zabiegowy powierzchnia użytkowa -11,60m²
 6. Pokój socjalny powierzchnia użytkowa – 5,57m²
 7. Gabinet lekarski                          powierzchnia użytkowa -15,82m²
 8. Pomieszczenie pomocnicze powierzchnia użytkowa – 3,64m²
 9. WC Pacjentów powierzchnia użytkowa – 2,81m²
 10. WC Personelu             powierzchnia użytkowa- 2,82m²

Lokal użytkowy (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia)znajdujący się w nieruchomości budynkowej położonej w miejscowości Parzniewice Duże nr 50 wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wodociągową, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, instalację centralnego ogrzewania. Ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia z kotłowni znajdującej w budynku.

Istnieje możliwość oględzin lokalu w celu zapoznania się z jego stanem technicznym w dni robocze  od poniedziałku  do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu

44 6163-975.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 74,00 złotych (słownie : siedemdziesiąt cztery złotych) na rachunek bankowy:Bank Spółdzielczy  Ziemi Piotrkowskiej. Filia Wola Krzysztoporska 10897300030010020014960012 w terminie nie później niż do dnia 9 marca 2022 roku.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Wola Krzysztoporska.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie ,,Wadium- przetarg na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) w miejscowości Parzniewice Duże nr 50″.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania ,zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy, w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

Kryterium oceny ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym:

 1. Oferent wyłoniony w drodze przetargu na wynajem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) w miejscowości Parzniewice Duże nr 50 zobowiązany jest do udzielenia gwarantowanych świadczeń zdrowotnych na rzecz  mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 24 września 2013 roku (Dz.U. z 2021r. poz.540) w okresie obowiązywania umowy.
 2. Jednym z podstawowych kryterium oceny ofert w przetargu jest miesięczna wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) uzyskana w przetargu.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu w wysokości : 369,39 złotych netto (trzysta sześćdziesiąt dziewięć 39/100 złotych).

Stawka  czynszu uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT. Czynsz za najem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność. Czynsz będzie ulegał corocznie podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od 1 stycznia każdego bieżącego roku. Czynsz za wynajem nie obejmuje opłat za media.

W przetargu pisemnym nieograniczonym  mogą wziąć udział podmioty lecznicze udzielające świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(Dz.Uz 2021r.poz.711).Oferta jednego uczestnika przetargu musi dotyczyć najmu całego lokalu użytkowego stanowiącego przedmiot niniejszego przetargu- wszystkich pomieszczeń wchodzących w jego skład.

Wymagane jest udzielanie w lokalu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  (Dz.U. z 2021 r. poz.540)na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie obowiązywania umowy (usługi obowiązkowe, nieodpłatne) w tym :

 1. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania,
 4. Punkt poboru krwi
 5. Transport sanitarny

Wymagane jest aby świadczeniem zdrowotnym objęte zostały wszystkie grupy wiekowe pacjentów od poniedziałku do piątku ( w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 18.00 w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach Nr 50 na warunkach zawartych w umowie.

Dopuszcza się możliwość dodatkowego oferowania mieszkańcom innych prywatnych praktyk specjalistycznych, prywatnych praktyk stomatologicznych, każdorazowo w uzgodnieniu z Wynajmującym.

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne ofert na najem lokalu należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

,,Przetarg na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia ) w miejscowości Parzniewice Duże nr 50″ w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul.Kościuszki nr 5 97-371 Wola Krzysztoporska w terminie  do dnia 11 marca 2022 roku do godz.12.00

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
 2. Datę sporządzenia ofert
 3. Oferowaną miesięczną stawkę czynszu netto
 4. Oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 5. Dowód wpłaty wadium (kserokopia)
 6. Dokument w oparciu, o który prowadzona jest działalność gospodarcza- aktualne zaświadczenie o wpis  do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS z datą nieprzekraczającą 3 miesięcy przed złożeniem oferty.
 7. Określenie, czy podmiot posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 8. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności medycznej
 9. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.Wszystkie załączniki do oferty stanowiącej dokumenty i oświadczenia oferenta maja być również podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 10. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty załączył kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z orginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
 11. Upoważnienie w formie pisemnej, jeżeli zostało udzielone.

Wzór oferty stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (pokój nr 18) ul.Kościuszki nr 5 97-371 Wola Krzysztoporska w dniu 14 marca 2022 roku o godzinie 11.00. Komisyjnie zostaną otwarte złożone oferty.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu  w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania  przyczyny o czym poinformuje, wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul.Kościuszki Nr 5 oraz opublikowanie na stronie internetowej urzędu.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej , oraz w sposób zwyczajowo przyjętej w danym sołectwie Parzniewice.

Szczegółowych informacji można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej pokój nr 6a tel 44 6163-975  w godzinach poniedziałek od 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 21/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 24 lutego 2022 r.

                              OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UMOWA

 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, przez e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl oraz telefonicznie: 44 616 39 61.

 1. DANE KONTAKTOW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

 • pisemnie – iod@bodo24.pl
 1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe na podstawie i w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 1. WYMOGI I KONSEKWENCJE

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

 • Inspektor Ochrony Danych Pan Mateusz Szenbek email: iod@bodo24.pl
 • właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Urzędu.
 1. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia umowy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 1. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługujące prawa:

 • prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
 • w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych;
 • w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych;
 • w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem;
 • w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą;
 • jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 24 lutego 2022 r.

 

                                                       OFERTA PRZETARGOWA

 

 

 

………………………………………………..                                       Wola Krzysztoporska dnia……………………..

………………………………………………..

………………………………………………

imię, nazwisko oferenta, nazwa lub firma przedsiębiorcy

adres siedziby, telefon e-mail

                                                                                  Gmina Wola Krzysztoporska

                                                                                  ul.Kościuszki Nr 5

                                                                                       97-371 Wola Krzysztoporska

 

Niniejszym składam/y ofertę na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) w miejscowości Parzniewice Duże nr 50 o powierzchni użytkowej…………………………..

Jestem zainteresowany zawarciem umowy najmu od dnia 1kwietnia 2022 roku

Proponuję :

Przeznaczenie lokalu użytkowego na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parzniewicach Nr 50 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska.

Proponuję miesięczną  wysokość czynszu w kwocie……………………..złotych netto plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz za wynajem nie obejmuje opłat za media.

W załączeniu  przedkładam:

 1. Dokument w oparciu, o który prowadzona jest działalność gospodarcza- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS z datą nieprzekraczającą 3 miesięcy przed złożeniem oferty.
 2. Określenie, czy podmiot posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności medycznej
 4. Kopia potwierdzenia wpłaty wadium- brak spełnienia tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.

Ponadto akceptuję informację,iż :

 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata na konto Gminy Wola Krzysztoporska wadium w terminie i kwocie podanej w ogłoszeniu o najem lokalu.
 2. Oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis oferenta-osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy)

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 24 lutego 2022 r.

Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) znajdującego się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) KW PT1P/00059660/8 na czas oznaczony w trybie przetargowym.

Data i miejsce przetargu : 14 marca 2022 roku godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul.Kościuszki Nr 5 pokój nr 18

 1. Postanowienie ogólne

1) Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) znajdującego się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) na czas oznaczony w trybie  przetargowym.

2) Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej miesięcznej wysokości czynszu najmu.

 1. Przedmiot przetargu, okres najmu i wysokość czynszu za najem

1) Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) znajdującego się  w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 na działce oznaczonej  numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) na czas oznaczony w trybie przetargowym  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska.

2) Okres najmu : do 3 lat od dnia………………

3) Ustala się miesięczną stawkę wywoławczą czynszu  w wysokości: 369,39 złotych netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć 39/100 złotych). Stawka czynszu uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu

1) Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie, terminie oraz sposobie określony w ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 21/22 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 lutego 2022 roku.

2) Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania , zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

3) W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.

4) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska może zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem, tj. z tym którego oferta była druga pod względem wielkości oferowanego czynszu najmu, lecz przy zachowaniu stawki czynszu zaoferowanej przez oferenta , który przetarg wygrał,

 1. Zasady postępowania komisji przetargowej

1) Powołuje się komisję przetargowa w składzie:

Mieczysław Warszada – Przewodniczący Komisji

Dominik Ambrozik- Zastępca Przewodniczącego Komisji

Kamil Madejczyk -Członek Komisji

Urszula Wojciechowska -Członek Komisji

Anna Miniatorska -Członek Komisji

Paweł Szulc – Członek Komisji

2) Komisja może skutecznie podejmować czynności w składzie co najmniej 3 osobowym

3) Wszelkie rozstrzygnięcia należące do kompetencji komisji przetargowej, w tym rozstrzygnięcie przetargu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

4) Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół z otwarcia złożonych ofert

5) Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie komisji przetargowej .

6) O wynikach przetargu oferenci  będą  zawiadomieni w formie pisemnej.

7) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości, wywieszając  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu powinna zawierać:

– datę i miejsce  oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu,

-oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,

-liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

– wysokość stawki wywoławczej czynszu najmu oraz najwyższa stawka czynszu osiągnięta w przetargu

-imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej po otwarciu ofert jako nabywcę nieruchomości.

8) Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.

 1. Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu

1) Przetarg ogłasza Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

 1. a) Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 7 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym Wójt Gminy Wola Krzysztoporska może obniżyć stawkę wywoławczą czynszu najmu ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
 2. b) Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym Wójt Gminy Wola Krzysztoporska w okresie nie krótszym niż 7 dni ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może organizować kolejne przetargi. Przy ustaleniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.
 3. c) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, na stronie internetowej urzędu gminy oraz w biuletynie informacji publicznej, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do prasy lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, z zastrzeżeniem, że ogłoszenie o drugim przetargu i kolejnym przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

2) Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym powinno zawierać informacje:

 1. a) danych wymienionych w art.35 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 2. b) przeznaczenie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia
 3. c) miejsce i termin przetargu,
 4. d) wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia
 5. e) skutkach uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu.

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 24 lutego 2022 r.

UMOWA NAJMU

zawarta w dniu……………….. roku w Woli Krzysztoporskiej pomiędzy Gminą Wola Krzysztoporska reprezentowaną  przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska…………………………………………. zwaną w dalszej treści  umowy ,,Wynajmującym”

a

………………………………………………………………………………………………………..

REGON……………………………NIP……………………………………………………………

zwanym w dalszej części  umowy : ,,Najemcą”, została zawarta umowa o następującej  treści:

 • 1. 1. Przedmiotem najmu  jest  lokal użytkowy (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) znajdujące się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) KW PT1P/00059660/8  o powierzchni użytkowej 94,96m²  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska. Wykaz poszczególnych pomieszczeń zostanie sporządzony w dniu przekazania ………………..lokalu użytkowego.
 1. Wynajmowana powierzchnia użytkowa lokalu będzie wykorzystywana przez Najemcę na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na wykonywanie świadczenie zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska codziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze              w godzinach od 8.00 do 18.00
 2. Dopuszcza się możliwość dodatkowego oferowania mieszkańcom innych prywatnych praktyk specjalistycznych, prywatnych praktyk stomatologicznych każdorazowo w uzgodnieniu z Wynajmującym.
 3. Wynajmowane pomieszczenia Ośrodka Zdrowia wyposażone są w następujące urządzenia techniczne:

– instalacja elektryczna,

– centralne ogrzewanie,

– instalacja wodociągowo-kanalizacyjna,

– telefon.

 1. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .
 2. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia w wynajmowanym lokalu nieodpłatnie usług w zakresie świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska na podstawie umowy z NFZ dla wszystkich grup wiekowych pacjentów z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
 3. Najemca oświadcza, iż lokal użytkowy został mu wydany w stanie przydatnym do umówionego użytku o warunkach lokalowych przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki zgodnie z odrębnymi przepisami oraz będzie wykorzystywał lokal zgodnie  z zapisem  w ust. 6.
 4. Najemca zobowiązuje się wykonywać drobne naprawy wynikające z bieżącego użytkowania lokalu we własnym zakresie, na własny koszt, bez żądania koniecznych na ten cel nakładów zarówno w czasie trwania najmu jak i po jego zakończeniu.
 • 2. 1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości: ……………. złotych plus obowiązujący podatek VAT, miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Wynajmującego.
 1. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2023 roku.
 2. Najemca zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na dostawę zimnej wody gospodarowanie odpadami stałymi  w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Najemca ponosi koszt zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań licznika energii elektrycznej. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez gminę faktury płatnej w określonym w niej terminie.
 4. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek wskazany w fakturze.
 5. Za podstawę rozliczeń kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy przyjmuje się następująco:
 6. a) centralne ogrzewanie w wysokości :5,06 zł za 1m² (powierzchni użytkowej pomieszczenia) x 94,96m² =480,50 zł plus obowiązujący podatek VAT, płatne zaliczkowo miesięcznie  do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy wskazany w  fakturze wystawionej przez  Wynajmującego.
 7. b) Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania następować będzie na koniec roku kalendarzowego.

c/ jeżeli koszty poniesione przez Wynajmującego na dostawę ciepła c.o. będą wyższe niż suma  naliczonych zaliczek, Najemca zobowiązany jest do zapłaty różnicy proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej lokalu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez         Wynajmującego o wyniku rozliczenia kosztów dostawy ciepła c.o. na podstawie wystawionego obciążenia

d/ jeżeli koszty poniesione przez Wynajmującego na dostawę ciepła c.o. w wyniku rozliczenia okażą się niższe niż suma naliczonych zaliczek, Wynajmujący uprawniony jest do zaliczenia różnicy na poczet przyszłych należności wynikającej z umowy najmu.

 1. e) zaliczka na centralne ogrzewanie jest ustalana na podstawie kosztów poniesionych przez Wynajmującego w roku poprzednim.
 2. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Wynajmującego za wywóz nieczystości płynnych wg następujących zasad:

a/ Najemca zobowiązany jest do uiszczenia  comiesięcznych zaliczek za wywóz nieczystości płynnych w wysokości : 2m³ x 16,00 zł +23% VAT=  39,36 złotych, płatnych comiesięcznie  w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie rachunku wskazanego w fakturze wystawionej przez Wynajmującego.

b/ Rozliczenie kosztów wywozu nieczystości płynnych następować będzie według zużycia zimnej wody na koniec roku kalendarzowego

c/ Jeżeli koszty poniesione przez Wynajmującego za wywóz nieczystości płynnych będą wyższe  niż suma naliczonych zaliczek, Najemca zobowiązany jest do zapłaty różnicy proporcjonalnie do  ilości zużycia zimnej wody, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Wynajmującego o wyniku rozliczenia kosztów za wywóz nieczystości płynnych na podstawie wystawionej faktury

 1. d) Jeżeli koszty poniesione przez Wynajmującego za wywóz nieczystości płynnych w wyniku rozliczenia okażą się niższe niż suma naliczonych zaliczek, Najemca uprawniony jest do zaliczenia różnicy na poczet przyszłych należności za wywóz  nieczystości płynnych.
 2. W razie opóźnienia w uiszczeniu w/w należności Wynajmującemu służy prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a Najemca zobowiązuje się do ich zapłacenia na podstawie wystawionego obciążenia.
 3. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości w najbliższym otoczeniu budynku .
 4. Jakakolwiek wpłata przekraczająca kwotę należną określoną umową stanowić będzie nadpłatę.
 5. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za każde wysłane do niego wezwanie do zapłaty w wysokości stanowiącej równowartość kwoty przesyłki poleconej powiększonej o 2 złote zaokrąglonej w górę do pełnych złotych.
 • 3. Zmiana wysokości zaliczek o których mowa w § 2 nie wymaga zmiany niniejszej formy aneksu, Wynajmujący zawiadomi Najemcę o zmianie wysokości zaliczek. Najemca zobowiązany jest uiścić zaliczki w nowej wysokości od dnia wskazanego w zawiadomieniu.
 • 4. 1. Obejmujący przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego.
 1. Najemca jest zobowiązany utrzymywać pomieszczenia w należytym stanie sanitarnym i technicznym.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych w budynku, umożliwiających Najemcy korzystanie z urządzeń w które wyposażony jest budynek.
 • 5. Koszty napraw szkód w pomieszczeniach oraz w budynku powstałe z winy Najemcy obciążają Najemcę.
 • 6. Oddanie pomieszczeń w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem może nastąpić jedynie za zgodą Wynajmującego wyrażoną na piśmie.
 • 7. Najemca zobowiązuje się używać pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i celem określonym w § 1 ust.6 i nie dokonywać bez zgody Wynajmującego jakichkolwiek zmian naruszających substancję budowlaną lub powodujących zmianę przeznaczenia.
 • 8. 1. Po zakończeniu najmu, Najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenia Wynajmującemu w stanie  niepogorszonym, a w szczególności jest zobowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw.
 1. Podstawę do ustalenia stanu, w jakim pomieszczenia zostały wydane Najemcy przez Wynajmującego stanowi protokół zdawczo-odbiorczy.
 2. Najemca nie odpowiada za pogorszenie stanu pomieszczeń będących wynikiem zużycia technicznego budynku.
 • 9. Umowa zawarta została na czas oznaczony, z mocą obowiązującą od dnia ……………… do dnia …………………………………..
 • 10. 1. Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od wpłacenia przez Najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących Wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości 2-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

Wpłata kaucji w kwocie …………………. zł słownie:/ …………………………..winna być uiszczona  na rachunek bankowy nr : 10897300030010020014960012 do dnia przekazania lokalu.

 1. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu należności Wynajmującemu z tytułu najmu lokalu.
 • 11. 1. Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu pomieszczeń bez zachowania terminu wypowiedzenia i żądać jego opróżnienia w następujących wypadkach;

1) Jeżeli Najemca  używa pomieszczenia w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy lub z jego przeznaczeniem, bez  zgody Wynajmującego dokonuje zmian naruszających substancję lub przeznaczenie pomieszczeń bądź zaniedbuje go w sposób narażający  na uszkodzenie.

2) Gdy Najemca bez zgody Wynajmującego podnajmuje pomieszczenia lub oddaje w całości lub części w bezpłatne użytkowanie osobie trzeciej.

3) Gdy bez  uzasadnionych przyczyn Najemca  nie prowadzi w pomieszczeniach działalności przez   okres co najmniej 1 miesiąca.

4) Gdy Najemca zalega z zapłatą opłat określonych w § 2 co najmniej za 2 miesiące i nie ureguluje               należności w wyznaczonym  przez Wynajmującego terminie, nie krótszym niż jeden miesiąc.

5) W przypadku konieczności dokonania przez Gminę remontu budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, uniemożliwiający używanie lokalu do umówionego celu.

 1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Najemca zobowiązany będzie do płacenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pomieszczeń oraz placu zabaw od dnia ustania stosunku  najmu  do  dnia  faktycznego  opróżnienia  pomieszczeń, w wysokości   3-miesięcznego

dotychczasowego  czynszu.

 1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust.1 Najemcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe z tytułu nakładów poniesionych na pomieszczenia.
 • 12. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 13. 1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wynajmującego.
 • 14. Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Najemca, dwa egzemplarze Wynajmujący.

WYNAJMUJĄCY:                                                             NAJEMCA:

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 21 z dnia 24 luty 2022r przetarg Ośrodek Zdrowia w Parzniewicach 117 KB 108