Zarządzenie w sprawie przedszkola w Bujnach

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 84/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 oraz pomieszczeń użytkowych Przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021r. poz.1372 ) art.35 ust.1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020r. poz.1990 z późń.zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości stanowiącej plac zabaw, położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz pomieszczenia użytkowe Przedszkola wchodzące w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 27 sierpnia 2021 roku do dnia 17 września 2021 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc zarządzenie Nr 84 z dnia 27.08.21 Przedszkole Bujny 74 KB 95