Zarządzenie w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej w Woli Krzysztoporskiej

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Zarządzenie nr 137/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 października 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej przy lokalu mieszkalnym w budynku komunalnym położonym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej Nr 31 B stanowiącym własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022r.poz.509,poz.583,poz.1005,poz.1079, poz.1561) art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 r. poz.1899 z poźń. zm.) zarządza się co następuję:

 • 1. Przeznacza się do użyczenia nieruchomość gruntową przy lokalu mieszkalnym w budynku komunalnym położonym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej nr 31 B na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 479/12, (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) na czas nieoznaczony, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska oraz opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej bip. wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy na okres 21 dni tj. od dnia 12 października 2022 roku do dnia 2 listopada 2022 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 137/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 12 października 2022 r.                       

                                                                       WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021r.poz.1899 z poźń.zm.)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  przeznaczonej  do użyczenia:

 1. Nieruchomość gruntowa znajdująca się przy lokalu mieszkalnym w budynku komunalnym w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Południowej Nr 31 B położona na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 479/12 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) KW PT1P/00052245/4 stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.
 2. Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska działki Nr 479/12 MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 3. Powierzchnia użytkowa  nieruchomości  gruntowej wynosi łącznie :  16,50m² .
 4. Nieruchomość gruntowa użyczona jest na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na powiększenie ogródka przynależnego do lokalu mieszkalnego.
 5. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 października 2022 roku do dnia 2 listopada 2022 roku w budynku Urzędu Gminy oraz zamieszczony w bip.wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
 6. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 7. Nieruchomość gruntową przeznacza się do bezpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony.

Sporządziła:B.Dziubecka

Wola Krzysztoporska dn.12.10.2022r.