Zebrania sprawozdawcze tylko w niektórych jednostkach OSP

OSP Blizin

Zebrania sprawozdawcze miały się odbyć tradycyjnie we wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy Wola Krzysztoporska. To ważny moment, kiedy jednostki mogą podsumować swoją roczna działalność, określić plany i działania. Tak się jednak nie stało, bo wszystko pokrzyżował koronawirus, a spotkania zdążyły się odbyć tylko w niektórych OSP.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Gminnego z 14 grudnia 2019 r. we wszystkich jednostkach OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska maiły odbyć się zebrania sprawozdawcze.
Do końca kwietnia takie zebrania odbyły się w:
28.01.2020 r. – OSP Wola Krzysztoporska,
25.01.2020 r. – OSP Jeżów i Blizin,
08.02.2020 r. – OSP Krzyżanów,
15.02.2020 r. – Stradzew i Woźniki,
22.02.2020 r. – Gomulin i Bujny,
07.03.2020 r. – Piekary i Mąkolice.

W jednostkach: Oprzężów, Krężna, Bogdanów, Parzniewice, Rokszyce i Majków Duży zebrania zostały zawieszone ze względu na COVID-19 do czasu przyjęcia i opracowania nowej strategii przeprowadzania zebrań przez ZG ZOSP RP lub ustalenia nowych terminów. Zebrania, które się odbyły, były przeprowadzane w jednostkach zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w obecności zaproszonych gości z Zarządu Gminnego OSP i wójta gminy Wola Krzysztoporska oraz sołtysów, radnych i przedstawicielek KGW. W trakcie zebrań omawiane były problemy strażaków związane m.in. z utrzymaniem gotowości bojowej i szkoleniami. Poruszano też wiele innych kwestii.

W OSP Wola Krzysztoporska ze względu na rezygnację z funkcji naczelnika OSP Wola Krzysztoporska Błażeja Strzelczyka – podziękowano u za wkład pracy włożony w utrzymanie gotowości bojowej i działalność na rzecz społeczności Woli Krzysztoporskiej. Dokonano też wyborów uzupełniających i funkcję naczelnika powierzono druhowi Dawidowi Magierze. Druh prezes Zbigniew Galuś podziękował też wójtowi gminy Romanowi Drozdkowi i wicemarszałkowi województwa łódzkiego za przekazane środki na rzecz jednostki. Odniósł się także do przebiegu uroczystości 110-lecia OSP Wola Krzysztoporska, gratulując strażakom odznaczeń i dziękując za służbę.

W Jeżowie i Blizinie omówiono najpilniejsze potrzeby jednostek związane z usprzętowieniem i szkoleniami. W OSP Jeżów zgłoszono pilną potrzebę zamontowania systemu selektywnego wywoływania i remontu strażnicy, natomiast w OSP Blizin strażacy powierzyli wójtowi Romanowi Drozdkowi funkcję Honorowego Przewodniczącego Komitetu ds. Sztandaru Jednostki. Odniesiono się także do organizacji Gminnych Dożynek w miejscowości Blizin.

W OSP Krzyżanów sprawą najistotniejszą dla strażaków okazała się możliwość pozyskania nowego średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki.

W OSP Stradzew druhowie zwrócili uwagę na potrzebę szkoleń i pozyskanie sprzętu oraz brak odpowiedniej strażnicy.

W Woźnikach strażacy OSP podziękowali wójtowi gminy i przewodniczącej Rady Gminy za przekazane środki finansowe, a także zgłosili chęć organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Omówiono także warunki komendanta głównego PSP dotyczące wejścia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W Gomulinie w trakcie zebrania przedstawiono szeroki zakres działalności straży na tle wydarzeń gminnych i państwowych. Podziękowano za zaangażowanie druhom strażakom, a także przybyłym gościom, m.in.: komendantowi powiatowemu PSP Jakubowi Rytychowi, przewodniczącej Rady Gminy Małgorzacie Gniewaszewskiej i wójtowi gminy, radnej Beacie Gawryszczak, a także przewodniczącej KGW i sołtysowi.

W OSP Bujny w związku z rezygnacją z funkcji członków Komisji Rewizyjnej druhów Bogdana Jakubczyka i Pawła Sokołowskiego uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej, powołując druhów Łukasza Kieresia i Cezarego Gaworczyka. Podjęto także uchwały o wyznaczeniu na opiekuna Żeńskiej Drużyny Pożarniczej dha Radosława Jakubczyka, wyznaczono opiekunów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w osobach dha Mateusza Piątka, dha Igora Kuśmierskiego i dha Łukasza Piątka. Wyznaczono osoby do prowadzenia szkoleń z zakresu ppoż. w osobach dha Rafała Jakubczyka i dha Dariusza Pawłowskiego. Zebranie odbyło się w dwóch częściach.

W trakcie zebrań w OSP Piekary i Mąkolice oprócz spraw statutowych i strażackich poruszono także istotne sprawy dotyczące społeczności lokalnej i złożono życzenia z okazji przypadającego wówczas Dnia Kobiet.

W trakcie wszystkich zebrań, które się odbyły, dziękowano wójtowi gminy za zaangażowanie i przekazane środki będące udziałem w dofinansowaniu z WFOŚiGW, gdzie jako jedyna w powiecie gmina Wola Krzysztoporska pozyskała dotację dla wszystkich 16 jednostek OSP.