Zgłoś swój projekt do programu regionalnego na lata 2021-2027

Na białym tle niebieski zarys powierzchni województwa łódzkiego; dłoń zbudowana jakby z atomów wskazuje palcem jego centrm; obok napis: Twój głos jest dla nas ważny; wypełnij formularz; Fundusze Europejskie dla Łodzkiego 2027

Rozpoczęła się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej. W latach 2021-2027 województwo łódzkie ponownie otrzyma środki z Funduszy Europejskich na realizację programu regionalnego. Zachęcamy do zgłaszania ważnych – Państwa zdaniem – projektów, które chcieliby Państwo zrealizować przy pomocy unijnych środków. Do wzięcia udziału w planowaniu rozdysponowania środków unijnych w najnowszej perspektywie zachęca Urząd Marszałkowski w Łodzi.

W związku z trwającymi pracami nad programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (FEŁ2027) udostępniony został formularz umożliwiający zgłoszenie propozycji przedsięwzięć, planowanych do realizacji w latach 2021-2027 przy wykorzystaniu środków unijnych.

FEŁ2027 będzie stanowił podstawowy dokument określający kierunki wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w województwie łódzkim. Mając na uwadze aktualne propozycje UE, dotyczące kształtu polityki spójności w latach 2021-2027, jak i zapisy projektu Umowy Partnerstwa, województwo łódzkie wstępnie planuje wspierać przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich szeroki zakres interwencji, obejmujący m.in.: działalność B+R, inwestycje w MŚP, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, zrównoważony transport, adaptację do zmian klimatu, gospodarkę wodną, bioróżnorodność, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zatrudnienie, dostęp do usług społecznych, włączenie społeczne, rozwój umiejętności i kompetencji, działania z zakresu turystyki, kultury i rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do przeanalizowania lokalnych i regionalnych potrzeb i identyfikowanych przez Państwa wyzwań i zgłoszenie istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu projektów, które chcieliby Państwo zrealizować przy pomocy programu regionalnego na lata 2021-2027.

Zgłoszone poprzez formularz projekty zostaną potraktowane jako wstępne propozycje przedsięwzięć, które mogłyby zostać zrealizowane przy udziale środków EFRR lub EFS+. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z ubieganiem się o dofinansowanie z programu ani nie stanowi zobowiązania z Państwa strony do realizacji projektu. Przekazane formularze pomogą w analizie potrzeb województwa łódzkiego prowadzonej podczas prac nad nowym programem regionalnym, ukierunkowaniu interwencji FEŁ2027, czy określeniu strategicznych przedsięwzięć, wybieranych w trybie pozakonkursowym.

Formularz będzie aktywny do końca kwietnia 2021 r., jednak zachęcamy do jak najszybszego jego wypełnienia. Poniżej link do strony internetowej, na której dostępny jest formularz:

https://elodzkie.pl/ankiety/formularz-przedsiewziecia-planowanego-do-sfinansowania-z-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2027

W przypadku pytań technicznych związanych z formularzem proszę o kontakt mailowy na adres: programowanie2020@lodzkie.pl.