Zmiany w budżecie na czwartkowej sesji

sesja Rady Gminy - radni przy stołach

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LXV sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023 – 2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
6. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.