Zmiany w budżecie na najbliższej sesji

sesja rady gminy - głosujący radni

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LIX sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2023 roku.
7. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.