Znamy skład gminnych komisji

W jakich komisjach pracować będą gminni radni i kto wchodzi w ich skład? O tym zadecydowali sami radni podczas drugiej już sesji nowej Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która odbyła się 4 grudnia.

W Radzie Gminy Wola Krzysztoporska funkcjonować będzie pięć komisji. Oto ich skład i kompetencje:

KOMISJA REWIZYJNA

Beata Gawryszczak – przewodnicząca
Jolanta Kabzińska
Kamila Kaczorowska
Tomasz Filipek
Krzysztof Jarząbek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Grzegorz Konecki – przewodniczący
Maria Biegańska
Magdalena Magiera

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Kamila Kaczorowska
Krzysztof Jarząbek
Magdalena Magiera
Edyta Michalak
Agata Szmalec

(tu członkowie komisji wybiorą przewodniczącego spośród siebie podczas najbliższego posiedzenia, podobnie jak w dwóch kolejnych komisjach)

A w kompetencjach tej komisji znajdą się m.in.:
a) programy gospodarcze i budżet gminy;
b) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
c) gospodarka komunalna, drogi i komunikacja;
d) ochrona środowiska;
e) gospodarka wodna i melioracja;
f) leśnictwo, zadrzewianie i gospodarka łowiecka;
g) produkcja rolna i hodowlana;
h) promocja rozwoju gminy.

KOMISJA SAMORZĄDOWA, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Jolanta Kabzińska
Paweł Malik
Agata Szmalec
Beata Wieczorek

A w kompetencjach tej komisji znajdą się m.in.:
a) przeprowadzanie lokalnych konsultacji społecznych i referendum;
b) organizacja i wybory organów sołeckich;
c) oświata i wychowanie dzieci i młodzieży;
d) upowszechnianie oświaty i kultury;
e) kultura fizyczna i sport.

KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Maria Biegańska
Tomasz Filipek
Michał Gaworczyk
Paweł Malik

W kompetencjach tej komisji znajdą się m.in.:
a) ochrona zdrowia i warunki socjalne;
b) pomoc społeczna;
c) walka z patologią społeczną (alkoholizm, narkomania);
d) ochrona mienia społecznego;
e) ochrona przeciwpożarowa i porządek publiczny;
f) bezpieczeństwo i higiena pracy.