Deklaracja dostępności

Gmina Wola Krzysztoporska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Wola Krzysztoporska

Data publikacji strony internetowej: 30.03.2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.06.2019.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • automatyczny lektor,
  • mapa strony
  • klawisze dostępu

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych: Window-Eyes, JAWS czy NVDA

Oświadczenie sporządzono dnia 20.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Błażej Ligęza, adres poczty elektronicznej informatyk@wola-krzysztoporska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 6163961. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kościuszki

Do wejścia prowadzą: schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku brak windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu istnieje tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności, kontakt tel. 44 6163961, mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl.

Informacje dodatkowe – zastosowane standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu.

Klawisze dostępu (accesskeys)
Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego.

Zgodność ze standardami
Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją XHTML 1.0 Transitional.

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Tekst
Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej – em. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada odnośnik do tekstowej wersji witryny dla osób z problemami widzenia.

Odnośniki
Linki zawierają atrybut – title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty. Dodatkowo każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nie obsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych
Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

Przystosowanie do druku
Strony witryny w pełni zoptymalizowane są na potrzeby druku (print-friendly).

JavaScript
Użyte na stronach linie kodu JavaScript mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JS nie powoduje braku dostępności do zawartych informacji.

zwg_wk95_20