Referaty Urzędu Gminy

Referat Budownictwa i Nieruchomości

Kierownik – Kamil Madejczyk – tel. 44 6163974, pok. 6
– nadzór nad referatem
– inwestycje
– cmentarze

z-ca kierownika – Paweł Szulc, tel. 44 6163973, pok. 7
– nadzór nad inwestycjami drogowymi
– eksploatacja dróg

Krystyna Kicińska – tel. 44 6163973, pok. 7
– inwestycje

Aleksandra Banaszczyk – tel. 44 6163972, pok. 6
– decyzje o warunkach zabudowy
– przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby
– plan miejscowy
– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– wydawanie decyzji celu publicznego

Emilia Mucha tel. 44 616-39-73, pok. 7
– inwestycje
– oświetlenie uliczne

Urszula Wojciechowska, tel. 44 6163973, pok. 7
– nadzorowanie przygotowywania dokumentacji technicznych oraz powykonawczych związanej z
wykonywanymi przez gminę robotami budowlanymi
– prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów
– awarie oświetlenia ulicznego

Anna Miniatorska, tel. 44 6163973, pok. 7
– inwestycje
– informacje o terenie, informacja o możliwości zalesienia działki
– wyrażenie zgody na wykonanie zjazdu
– umieszczenie urządzeń i obiektów w pasie drogowym
– zajęcie pasa drogowego
– opiniowanie projektów decyzji

Małgorzata Łudczak, tel. 446163975, pok. 6a
– podziały nieruchomości
– sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Bogusława Dziubecka, tel. 44 6163972, pok. 7A
– administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi
– prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic, i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości

Referat Finansów i Budżetu

Księgowość
Jadwiga Robak – kierownik, tel. 44 616-39-89, pok. 10
Karolina Łuczyńska, tel. 44 616-39-89, pok. 10
Marzena Lec, tel. 44 647-98-51, pok. 10
Adela Adamczyk, tel. 44 616-39-90, pok. 10
Joanna Kiereś, tel. 44 616-39-90, pok. 10
Joanna Kurdek, tel. 44 616-39-85, pok. 9

Wynagrodzenia
Jolanta Łasek – tel. 44 616-39-71, pok. 17
Kinga Zacha – tel. 44 616-39-71, pok. 17

Rozliczenia wody i ścieków
Magdalena Kłysik – tel. 44 616-39-84, 506-289-435 pok. 9

Rozliczanie czynszów
Kinga Drozdek, tel. 44 616-39-87, pok. 4

Rozliczenia VAT
Bartosz Ożarek, tel. 44 616-39-85, pok. 9

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Katarzyna Kowalska – kierownik, tel. 44 616-39-82, pok. 14
– nadzór nad referatem,
– decyzje środowiskowe,
– wydawanie opinii akustycznych,
– uzgadnianie i opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin

Monika Jarzecka – tel. 44 616-39-82, pok. 14
– prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
– prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków na terenie gminy,
– prowadzenie postępowań dotyczących egzekwowania obowiązku przyłączenia nieruchomości zabudowanych do sieci kanalizacyjnej,
– postępowania dotyczące usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
– opłaty środowiskowe,
– azbest,
– deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Renata Wawrzyńczak – tel. 044 616-39-83 pok. 14
– rolnictwo,
– prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
– opłata retencyjna,
– prowadzenie spraw związanych z nakazem przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego,
– prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
– przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
– zgłoszenia i zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Karolina Dryżek – tel. 44 616-39-83, pok. 14
– prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
– nadzór nad firmą odbierającą odpady komunalne,
– rejestr działalności regulowanej,
– Baza Danych o Odpadach.

Referat Organizacji i Kadr
Iwona Stępień – kierownik – tel. 44 647-98-46, pok. 12 a
Błażej Ligęza – informatyk – tel. 44-647-98-39, informatyk@wola-krzysztoporska.pl, pok. 16

Monika Rudzka – radagminy@wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-61 (wew. 27), I piętro, sekretariat
– obsługa Rady Gminy

Marzena Zmarzła – tel. 44 616-39-61, I piętro, sekretariat
– sekretariat Urzędu Gminy

Referat Podatków i Opłat
Robert Pielużek – kierownik – tel. 44 616-39-88, pok. 4
– egzekucja należności
– podatek od środków transportowych

Beata Piecyk tel. 44 616-39-87, pok. 4
– egzekucja należności

Sylwia Gaworczyk, tel. 44 616-39-70, pok. 3
– podatek od osób fizycznych
– ewidencja zobowiązań pieniężnych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
– rozkładanie na raty należności podatkowych

Monika Wiśniewska, tel. 44 616-39-69, pok. 3
– podatek od osób prawnych
– wydawanie zaświadczeń
– ewidencja zobowiązań pieniężnych

Kinga Cieśla, tel. 44 616-39-70, pok. 3
– podatek od osób fizycznych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
– rozkładanie na raty należności podatkowych

Justyna Filipek, tel. 44 616-39-69, pok. 3
– podatek od osób fizycznych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
– rozkładanie na raty należności podatkowych
– przyjmowanie opłaty skarbowej

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Dybała – kierownik – tel.44 616-39-80, pok. nr 2
– rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów

 Jan Czubała – z-ca kierownika – tel. 44 616-39-81, pok. nr 1
– rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów

Referat Spraw Obywatelskich

kierownik – Monika Dybała– tel.44 6163980, pok. nr 2
– dowody osobiste
– imprezy masowe

Jan Czubała – tel. 44 616-39-81, pok. nr 1
– Ochotnicze Straże Pożarne,
– obrona cywilna
– powszechny obowiązek obrony,
– zarządzanie kryzysowe,
– wyposażenie terenów sportowych,
– stypendia i nagrody sportowe

Sylwia Cirkot – tel. 44 6163981, pok. nr 1
– rejestracja działalności gospodarczej
– zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
– zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego,
– dowody osobiste
– ewidencja ludności
– kwalifikacja wojskowa
– wybory
– dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Referat Wodociągów i Kanalizacji
ul. Cmentarna 22a

Arkadiusz Szmalec, kierownik – tel. 697-607-647
– nadzór nad referatem
– inwestycje

Adam Roksela tel. 512-284-984
– uzgadnianie dokumentacji technicznej
– wydawanie warunków technicznych do projektowanych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Sylwia Kuśmierek tel. 512-285-810
– przygotowanie umów z odbiorcami usług wod-kan
– prowadzenie bazy danych dotyczącej wymiany wodomierzy

Magdalena Kłysik (Referat Finansów i Budżetu, budynek UG, ul. Kościuszki 5, pok. nr 9) – tel. 44 616-39-84, 506-289-435
– prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Kontakt alarmowy:
– dla ujęć: Parzniewice, Woźniki, Gomulin – Mateusz Małecki (konserwator) – kom. 665-303-552
– dla ujęć: Jeżów, Kacprów, Rokszyce – Janusz Furczyński – (konserwator) – kom. 695-656-069

Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji

Bogusława Gaworowska – kierownik – tel. 44 616-39-76, pok. 13

Adrianna Drzynicka-Kania, tel. 44 616-39-78, pok. 13
– fundusze zewnętrzne
– dotacje
– zamówienia publiczne

Patrycja Bednarek, tel. 44 616-39-78, pok. 13
– fundusze zewnętrzne
– dotacje
– zamówienia publiczne

Małgorzata Grabowska, tel. 44 616-39-76, pok. 13
– zamówienia publiczne
– dotacje
– fundusze zewnętrzne

Justyna Zielak, tel. 44 616-39-78, pok. 13
– zamówienia publiczne
– dotacje
– fundusze zewnętrzne

Anna Wiktorowicz, tel. 44 616-39-78, a.wiktorowicz@wola-krzysztoporska.pl, pok. 12
– promocja (w tym promocja specjalnej strefy ekonomicznej, terenów inwestycyjnych), kontakty z przedsiębiorcami

Stanowisko ds. Edukacji
Karolina Piotrkowska tel. 44-616-39-68, pok. 16

Stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Marta Kopacka – tel. 691-200-865, GOK, ul. Południowa 2, pok. nr 17 (wejście od strony parkingu)
Pon. – godz. 8.00 – 14.00
wt., czw., pt.  – godz. 8.00 – 16.00