Tutaj możesz podać stan licznika wody. Zostanie on przekazany do osoby obsługującej system rozliczeń. Prosimy o podanie prawidłowych danych. Stan wodomierza można także podać wysyłając wiadomość SMS z poniższymi danymi na numer kom.: 506 289 435

* Pola wymagane

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Wola Krzysztoporska z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, przez e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl oraz telefonicznie: 44 6163961.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iod@bodo24.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją umów o dostarczanie wody i odbieranie ścieków (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następnie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)