Kto chce zostać rzeczoznawcą do szacowania wartości zwierząt?

krowy na pastwisku

Ogłoszenie w sprawie powoływania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt, informuję, że do dnia 23 grudnia 2023 r. w Gminie Wola Krzysztoporska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, przyjmowane będą wnioski o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zabiegów nakazanych przez te organy oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętów podlegających oszacowaniu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r., nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę i:

 • posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 • sołtys lub
 • izba rolnicza, lub
 • związek zawodowy rolników, lub
 • organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • informacje o wykształceniu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej, pok. nr 14, tel.44-616-39-83

oświadczenie o prowadzeniu gosp. ekologicznego.docx (12,22KB)
oświadczenie o stażu pracy.docx (12,11KB)
wniosek o powołaniu na rz.docx (13,85KB)