Wybory uzupełniające na ławników

budynek sadu w Piotrkowie Trybunalskim

Uwaga! Trzeba uzupełnić listę ławników sądowych z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 31 grudnia.

Informujemy, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Gminy Wola Krzysztoporska, winna dokonać uzupełnienia listy ławników na kadencję 2016 – 2019 i dokonać w wyborach uzupełniających dodatkowego wyboru:

– 3 osób do orzekania w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim (w tym do sądu pracy 3 osoby),
– 1 osoby do orzekania w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska w pokoju nr 11 (sekretariat), ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– jest nieskazitelnego charakteru,
– ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
– posiada co najmniej wykształcenie średnie,
– do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
– funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
– adwokaci i aplikanci adwokaccy,
– radcy prawni i aplikanci radcowscy,
– duchowni, żołnierze czynnej służby wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gminy: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 31 grudnia 2017 roku.

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.).
Niezbędne druki można pobrać w Urzędzie Gminy – pokój nr 11 lub w BIP Urzędu Gminy.