Jaki będzie program ochrony środowiska dla gminy?

Wójt gminy Wola Krzysztoporska, informuje o opracowaniu projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektami ww. opracowań można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.wola-krzysztoporska.pl oraz osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5, pokój nr 6, w poniedziałki od 9.00 do 17.00, a w pozostałe dni od 7.30 do 15.30 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Informujemy o możliwości składnia uwag i wniosków w terminie od 08 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5, pokój nr 6.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.