Delegacja strażaków z Ukrainy

W dniach 21-27 kwietnia 2015 roku 19-osobowa grupa strażaków z obwodu wołyńskiego i rówieńskiego na Ukrainie odbywała staż w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego. Staż ukraińskich strażaków odbył się w ramach planu współpracy Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i dotyczy Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, która zawiera zapis o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw na lata 2014-2016.

Celem pobytu ukraińskich strażaków w Polsce było zapoznanie ratowników ukraińskich z organizacją i funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie tematów związanych z ochroną przeciwpożarową, a także ochroną ludności oraz udzielaniem pierwszej pomocy. Strażacy ukraińscy zostali podzieleni na 8 grup, które w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP na terenie woj. łódzkiego  realizowały przyjęty plan szkolenia. W dniu 21.04.2015 r. dwóch strażaków z Ukrainy z miejscowości Maniewicze w obwodzie wołyńskim: chor. Wasyl Scoba oraz str. Jurij Wasljuk  wraz z przedstawicielami KM PSP w Piotrkowie Tryb. gościło w siedzibie OSP KSRG Wola Krzysztoporska.

Wybór jednostki w  Woli Krzysztoporskiej nie był przypadkowy, jednostka została wytypowana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach wyróżnienia za wzorową działalność operacyjną na terenie powiatu piotrkowskiego w 2014 r. Celem wizyty było zapoznanie się z wyposażeniem w pojazdy i sprzęt, zakresem działań oraz strukturą funkcjonowania jednostek OSP KSRG w systemie ratowniczym państwa. Wizyta zakończyła się wspólną uroczystą kolacją i wręczeniem symbolicznych upominków.