Dla kogo dodatek osłonowy w 2024 roku?

dodatek osłonowy - ludziki w tarczy

Od stycznia 2024 roku pojawia się możliwość uzyskania dodatku osłonowego na zniwelowanie rosnących cen energii, gazu czy ogrzewania. Jak to zrobić i komu będzie on przysługiwał?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, że 31.12.2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 07.12.2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (DZ.U. Z 2023 r. poz. 2760) umożliwiająca otrzymanie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie stanowiące element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, które ma za zadanie zniwelować rosnące ceny energii, gazu czy ogrzewania.

Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby go otrzymać?

Dodatek osłonowy przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego:
– osobom gospodarującym jednoosobowo, jeżeli ich miesięczny dochód nie przekracza 2.100 złotych netto;
– osobom w gospodarstwach wieloosobowych, jeżeli ich miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 1.500 złotych netto.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na członka danej rodziny przekracza wyżej wymienione kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona zgodnie z w/w zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Ważne: Dochód uprawniający do uzyskania dodatku osłonowego ustalany jest na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia się dochód uzyskany w 2022 roku. Dodatek ma obowiązywać przez okres pół roku tj.: od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. Jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym 2022 roku z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 procent.

Dodatek osłonowy przysługuje:
– osobom posiadającym obywatelstwo polskie mieszkającym na terenie RP;
– cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy;
– zamieszkującym i przebywającym na terenie RP obywatelom państw UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej posiadającym prawo pobytu stałego w RP.

Dodatek osłonowy przysługuje w kwocie:
228,80 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
343,20 zł w przypadku gospodarstwa od 2 do 3 osób
486,20 zł w przypadku gospodarstwa od 4 do 5 osób
657,80zł w przypadku gospodarstwa od 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek wynosi:

286,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
429,00 zł w przypadku gospodarstwa od 2 do 3 osób
607,75zł w przypadku gospodarstwa od 4 do 5 osób
822,25 zł w przypadku gospodarstwa od 6 osób

Terminy składania wniosków wypłat dodatku osłonowego:

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 15.01.2024 roku do 30.04.2024 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6 w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem PORTALU ePUAP http://epuap.gov.pl.

Wnioski złożone po 30.04.2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek przysługuje jednorazowo.
W przypadku wątpliwości informacji na temat dodatku osłonowego udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów: 44 616-32-84 wew. od 11 do 17.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego po ukazaniu się w dzienniku ustaw zostanie niezwłocznie dodany na stronę.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf rodo_dodatek_2024 44 KB 68
2 pdf Wniosek dodatek_oslonowy_2024 530 KB 115