Kanalizacja: aura pozwala kontynuować prace

Sprzyjająca aura pozwoliła już pod koniec stycznia wznowić roboty budowlano-montażowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Woli Krzysztoporskiej.

Wykonany został odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ogrodowej (od. ul. Szkolnej do Piotrkowskiej). W dalszym ciągu trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Wesołej (od ul. Szkolnej do ul. Kościuszki). Wcześniej wybudowano tam kanalizację deszczową Następnie wykonawca przystąpi do budowy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Południowej. Ostatni etap obejmować będzie prace porządkowe wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Już niebawem można będzie kontynuować roboty w ulicy Niecałej. Zamienne pozwolenie na budowę umożliwi wznowienie robót na tym odcinku sieci. Zintensyfikowane będą również działania związane z przebudową zbiornika retencyjnego wraz z systemem podczyszczania wód deszczowych do zlewni Z1 w Woli Krzysztoporskiej oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda. Na ukończenie prac wykonawca ma czas do 6 maja.

Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska; Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna; Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna oraz dofinansowany w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.