NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

ręka wzniesiona nad głowami innych

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH w otwartych konkursach ofert dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2024 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), oraz Rozdziału 12 „Rocznego programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” zawartego w uchwale NR LXX/581/24 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 1038 dnia 5 lutego 2024 r.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2024 r.

Imiennego zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać do dnia 11.03.2024 r. do godziny 12:00 na załączonym formularzu.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, adres:

Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2024”.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy – zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do zadań komisji konkursowych należeć będzie:
1. Zaopiniowanie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym – z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.
2. Komisja konkursowa zobowiązana jest wykonywać swoje obowiązki sumiennie, dokładnie i bezstronnie.

Praca w komisji konkursowej świadczona jest nieodpłatnie.

W wyniku naboru utworzona zostanie lista kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Wola Krzysztoporska w 2024 r.

Po ogłoszeniu konkursu, uwzględniając rodzaj i zakres zadań objętych konkursem, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska powoła do komisji konkursowej osobę z listy kandydatów z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w danym konkursie. Ponadto w ocenie ofert złożonych w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, których powiązania z organizacjami/ podmiotami składającymi oferty mogą budzić podejrzenia co do ich bezstronności.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej bip.wola-krzysztoporska.pl lub w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

Roman Drozdek

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję,  że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej „AD” jest
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
NIP 771-10-29-208, REGON 590647902
tel. 044 6163961, e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

2) Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Wola Krzysztoporska:
e-mail: kontakt@nawigatordanych.pl

3) AD przetwarza dane osobowe na podstawie:
– w związku ze zgłoszeniem przez Panią/Pana na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert (nabór kandydatów – znak sprawy ZFP.524.2.2024), dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu:  upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również  krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2024 r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), uchwały  NR LXX/581/224  Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 1038 dnia 5 lutego 2024 r., na zasadach określonych w tych aktach prawnych oraz regulaminie konkursu (ogłoszenie o konkursie ofert znak sprawy ZFP.524.1.2024) – art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

4) AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach:
– przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zleconych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz późniejszej realizacji zleconych zadań.

5) Podanie danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6) Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD :
– odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z otwartymi konkursami ofert, w tym dokumentacja z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w trybie ustawy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2022 poz. 902 ze zm.) jak również podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Urzędu Gminy.

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
– przez cały okres realizacji zadania publicznego, w którym osoba brała udział jako opiniujący oferty oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji  dokumentów tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat od końca roku, w którym zakończy się realizacja zadania) oraz czas potrzebny na zniszczenie dokumentów.

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
    Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc formularz zgłoszeniowy 17 KB 72
2 pdf ogłoszenie o naborze na członków komisji 145 KB 38