Plany inwestycyjne na kadencję 2014 – 2018

Kanalizacja. W planach inwestycyjnych przewiduję dalszą rozbudowę systemu kanalizacyjnego. Obecnie  analizowane są dwa warianty kolejności wykonywania robót budowlanych. Jeden z wariantów obejmuje przyłączenie do istniejącego systemu kanalizacyjnego  miejscowości położonych najbliżej  oczyszczalni  ścieków w Woli Krzysztoporskiej tj. Kacprowa, Radziątkowa, Wygody, Krężnej  oraz  Gąsek do nitki kanalizacji biegnącej przez Glinę, jak również dokończenie modernizacji kanalizacji w Woli Krzysztoporskiej. Drugi wariant przewiduje skanalizowanie północnej części Gminy tj. wybudowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach od miejscowości Krężnej aż do Majkowa Dużego.Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania zadania z funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO) i o ile bardziej racjonalny wydaje się wariant podłączenia w pierwszej kolejności miejscowości położonych najbliżej Woli Krzysztoporskiej to kwestia wyboru nie jest jednak tak oczywista. Wydaje się bowiem, że najbliższe rozdanie pieniędzy unijnych jest już rozdaniem ostatnim tak dużych środków. Natomiast Gmina jest w stanie z własnych środków podłączyć  do kanalizacji miejscowości położone blisko oczyszczalni. wojt_rd2014Nie ma jednak możliwości samodzielnego wybudowania  nitki biegnącej przez północną część Gminy. Kanalizacji tej nie można wybudować etapami, ze względu na zaprojektowane, odpowiednio duże dla całego obszaru, tłocznie ścieków, które do prawidłowej pracy (w celu uniknięcia zjawiska tzw. „zagniwania ścieków”) wymagają też dużych przepływów ścieków. Żeby sprawa wyboru wariantu była  jeszcze bardziej skomplikowana to należy wspomnieć, że w RPO przewidziano na kanalizację na całe Województwo Łódzkie stosunkowo niewielkie pieniądze tj. ok. 170 mln złotych. Drugi przedstawiony wariant budowy kanalizacji  jest znacznie droższy od pierwszego. Wydaje się więc, że wybór pierwszego wariantu, gdzie potrzeba mniejszych nakładów zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania …… Jednak wykonanie drugiego wariantu może być jedyną a nawet ostatnią szansą w wykorzystaniu  środków unijnych na lata 2014-2020. Stąd bardzo poważnie  trzeba go rozważyć. Budowa kanalizacji sanitarnej w całej Gminie jest niewątpliwie koniecznością i szansą na czyste środowisko dla nas i przyszłych pokoleń. Ale i wielkim wyzwaniem, napotykającym wiele skomplikowanych problemów. Podjęte decyzje będą trudne i nie zadowolą wszystkich. Jednak trzeba je podejmować a budowa kanalizacji jest jednym z najważniejszych zadań bieżącej kadencji. Trzeba też pamiętać, że Gmina nie ma w swoich rękach wszystkich kart decydujących o powodzeniu swoich planów. Niezwykle kosztowne inwestycje kanalizacyjne możliwe są do wykonania jedynie pod warunkiem uzyskania wsparcia unijnego i Gmina będzie je realizować jedynie wtedy gdy takie wsparcie uzyska.

Drogi. Kolejną  kluczową sprawą jest budowa dróg gminnych. Nie zamierzam na koniec kadencji szczycić się wybudowaniem zaledwie kilku odcinków. Budowa dróg na terenie Gminy trwa nieustannie. Obecnie mamy ok. 30 km dróg pokrytych kruszywem przygotowanych do położenia nakładek bitumicznych. Moją  ambicją jest aby na koniec kadencji wszystkie pokryte były asfaltem. Jako jedno z ważniejszych zadań inwestycyjnych bieżącej kadencji traktuję dokończenie remontu dróg i chodników na osiedlu domów wielorodzinnych przy ul. Kościuszki w Woli Krzysztoporskiej. Przy budowie dróg zamierzamy skorzystać z szansy, którą w ramach programowania unijnego daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie przewidziano w nowym okresie pieniądze  wreszcie i dla gmin wiejskich na budowę dróg oraz z szansy pozyskania funduszy w ramach programu rządowego odnowy dróg lokalnych. Gmina dołoży również wszelkich starań aby wiosenne naprawy dróg remonterem drogowym ruszały jak najwcześniej –  natychmiast gdy pozwolą na to warunki pogodowe. Zamierzam też podjąć działania dotyczące poprawy stanu dróg powiatowych. Już w tym roku Gmina przekaże powiatowi piotrkowskiemu ponad pół miliona złotych pomocy na remont drogi  w Jeżowie. Będę podejmował działania wszelkimi możliwymi metodami w kierunku spowodowania przeprowadzenia przez powiat remontów innych dróg na terenie Gminy w szczególności drogi od Bogdanowa przez Mąkolice do Woźnik,  drogi z Oprzężowa do Gomulina czy drogi powiatowej od ul. Cmentarnej w Woli Krzysztoporskiej na odcinku do Lasek. Nie wykluczam wsparcia powiatu kolejnymi środkami z budżetu Gminy aby te palące inwestycje wykonać.  Jednak możliwości Gminy w tym zakresie są ograniczone. Właścicielem tych dróg jest Powiat Piotrkowski i to on tylko może podjąć działania w tym kierunku.

Domy Ludowe – świetlice środowiskowe. Zarówno podczas wyborów samorządowych jak i podczas trwających prac nad Strategią Rozwoju Gminy Wola Krzysztoporska na okres do roku  2020 docierały do mnie liczne postulaty związane z koniecznością kontynuacji modernizacji Domów Ludowych jak i budowy nowych tego typu obiektów. I zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców te działania w bieżącej kadencji będą kontynuowane. W pierwszej  kolejności zamierzam doprowadzić  do wybudowania domów ludowych w Rokszycach i Gąskach, a jeżeli pozwolą na to środki finansowe również w innych miejscowościach, których mieszkańcy  podjęli w tym kierunku starania. Jednak i w tej dziedzinie należy  pamiętać, że w znacznym stopniu  jesteśmy uzależnieni od środków unijnych. W poprzednim okresie  udało się na ten cel pozyskać ponad 2 miliony złotych ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeżeli równie pomyślnie dla Gminy rozstrzygną się konkursy w bieżącej kadencji plany te powinny się powieść w 100 %. Paradoksalnie największym zagrożeniem  w realizacji tych projektów jest  dobra sytuacja gospodarcza Naszej Gminy na tle innych gmin województwa łódzkiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rządzi się bowiem swoimi prawami. Dodatkowe punkty w konkursach na dotacje otrzymują  gminy biedniejsze, które mają niższy dochód na osobę i większe bezrobocie. Gmina Wola Krzysztoporska w tych ocenianych elementach na tle innych gmin wygląda coraz lepiej …… i przez to może mieć problemy z uzyskaniem dofinansowania unijnego.

Sport i rekreacja. To kolejna dziedzina, która staje się coraz ważniejsza dla naszej lokalnej  społeczności. Dzięki zamykaniu zbliżających sie do  zakończenia kluczowych inwestycji oświatowych tj. modernizacji i rozbudowy placówek oświatowych w Woli Krzysztoporskiej, Gomulinie, Bujnach i Parzniewicach, możliwe będzie skupienie większej uwagi na inwestycje mniejsze o charakterze rekreacyjnym i sportowym. W pierwszej kolejności zamierzamy wybudować nowoczesne place zabaw przy wszystkich szkołach – dla oddziałów przedszkolnych.   W tym roku wykonano już projekty budowy placów zabaw dla szkół w Gomulinie, Bogdanowie i Krzyżanowie. I do końca roku planujemy place te wykonać. Gmina zamierza na ten cel pozyskać środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stosowne  wnioski zostały już złożone. Ale to dopiero początek… Nie zapomnę w bieżącej kadencji o poprawie infrastruktury zewnętrznej  Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej. Planuję również  wybudowanie w jak największej liczbie sołectw nowoczesnych boisk do piłki nożnej, placów zabaw i napowietrznych siłowni. W planach jest wybudowanie kilkudziesięciu tego typu obiektów. I to też jest kluczowe zadanie bieżącej  kadencji samorządowej.

Rewitalizacja zabytkowych parków. Kolejne zadania dotyczą ochrony przyrody. W najbliższych 4 latach planujemy przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowych parków w Woli Krzysztoporskiej i Parzniewicach. Rewitalizacja będzie obejmować nie tylko poprawę zdrowotności drzewostanu, ale wykonanie nowych ścieżek, ławek,  oświetlenia oraz obiektów małej architektury. Kadencję rozpoczęliśmy od złożenia wniosków o dofinansowanie wykonania projektów rewaloryzacji parków z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.  Projekty zostały zlecone i będą w tym roku wykonane.  Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem Gmina na podstawie wykonanych projektów w przyszłym roku przystąpi do konkursów na wykonanie rewaloryzacji. Dofinansowanie w wysokości niemal 100% kosztów inwestycji jest możliwe do uzyskania  z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. O te środki będziemy zabiegać tak samo intensywnie jak na pozostałe zadania inwestycyjne.

Rewitalizacja centrów miejscowości. Na terenie Gminy mamy miejscowości, których centra wymagają rewitalizacji oraz poprawy estetyki. Będziemy tu wykonywać drogi, place i chodniki. Inwestycja o szczególnym znaczeniu będzie kończona w Bogdanowie gdzie planuję dokończenie rewitalizacji zgodnie  z wykonanymi projektami.

Rozbudowa obwodów oświetleniowych. Od trzech  już kadencji trwają prace związane z modernizacją starych i budową nowych obwodów oświetleniowych. O ile modernizację starych obwodów wykonano już w 100 %, to prace związane z objęciem oświetleniem ulicznym wszystkich odcinków dróg gdzie występują zabudowania nadal trwają, a co roku liczba świecących lamp oświetlenia ulicznego ulega systematycznemu zwiększeniu. Moją ambicja jest aby roboty związane z rozbudową obwodów oświetleniowych dobiegły końca w bieżącej kadencji samorządowej. Mając na względzie to jak rozległa jest Gmina Wola Krzysztoporska i to, że na jej terenie jest prawie 50 miejscowości należy  zaliczyć to zadanie do jednych z trudniejszych do wykonania.

Budowa wodociągów. Gmina wola Krzysztoporska jest niemal w 100 % zwodociągowana. Występują jednak miejsca gdzie konieczne jest wybudowanie wodociągów, szczególnie tam gdzie powstają nowe osiedla domów jednorodzinnych. Dlatego nie zapomnę i o tym zadaniu. W najbliższym czasie powstaną nowe wodociągi w miejscowościach Kacprów i Glina.  W planach jest też wymiana starych wodociągów na wykonane w nowej technologii.  Zadanie to jest o tyle istotne, że dotyczy zdrowia mieszkańców. Stare wodociągi wykonane niejednokrotnie z rur azbestowych muszą być sukcesywnie wymieniane i o tym zadaniu w bieżącej kadencji będę również pamiętał.

Zadania o charakterze nieinwestycyjnym. Jak już wspomniałem dzięki pomyślnej  realizacji  wielkich przedsięwzięć oświatowych i zakończeniu wieloletniego okresu przeznaczania na ten cel wielkich środków  budżetowych otwierają się dla Gminy nowe możliwości. Wolne środki zostaną przeznaczone w dużo większym stopniu na poprawę jakości życia mieszkańców. Jako przykład podam tylko plany związane z zadbaniem o estetykę miejscowości gminnych, utrzymaniem czystości, zadbaniem o zieleń, równaniem poboczy drogowych tak, aby Gmina Nasza i w tej dziedzinie stawiana była za wzór innym samorządom.