Rusza konkurs na zadania sportowe

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza otwarte konkursy ofert dotyczące zlecania zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2020 r.
Uwaga, nowe wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne w BIP.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.), a także uchwały NR XIII/112/19 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, na zasadach określonych w tych aktach prawnych oraz regulaminie konkursu, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza:

 KONKURS NR 1

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów szkół podstawowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 17 000,00 zł,

 KONKURS NR 2

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 10.000,00 zł.

 KONKURS NR 3

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego – kwota na realizację zadania 12 000,00 zł.

 KONKURS NR 4

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki siatkowej – kwota na realizację zadania 15 000,00 zł.

 KONKURS NR 5

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów – kwota na realizację zadania 42 000,00 zł.

 KONKURS NR 6

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej – kwota na realizację zadania 80 000,00 zł.

 KONKURS NR 7

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie zapasów – kwota na realizację zadania 30 000,00 zł.

KONKURS NR 8

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 33 000,00 zł.

 KONKURS NR 9

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie wędkarstwa – kwota na realizację zadania 12 000,00 zł.

 KONKURS NR 10

Realizacja zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa i turystyki:

wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym – kwota na realizację zadania 9 000,00 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Pełne ogłoszenie zamieszczone jest w BIP-ie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska wraz ze wzorem nowych dokumentów.