Sesja w piątek

Nad założeniami do projektu budżetu na rok 2018 dyskutować będą m.in. radni podczas najbliższej XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która odbędzie się 15 grudnia w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5).

Początek obrad o godzinie 10.00.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie celowości i zasadności zleconych projektów inwestycyjnych oraz analizy ich realizacji,
2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie sprzedaży mienia gminnego w I półroczu 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Rokszyce I, Rokszyce II i Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.
11. Omówienie założeń do projektu budżetu na rok 2018 – dyskusja nad projektem.
12. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie obrad.