Tereny inwestycyjne – Rokszyce, Rokszyce II

 

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE  CHECK  LIST

Położenie

Location

Nazwa lokalizacji

Site name

Rokszyce, Rokszyce Drugie
Miasto / Gmina

Town / Municipality

Wola Krzysztoporska
Powiat

County

piotrkowski
Województwo

Voivodship (Province)

łódzkie
Powierzchnia nieruchomości

Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

Max. area available (as one piece) [ha]

45
Kształt działki

The shape of the site

 

prostokąt

rectangle

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]

including 23% VAT

60,00 – 90,00
Właściciel / właściciele

Owner(s)

 

 

17
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)

 

T

Y

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

 

1P – Tereny produkcji

1P – Areas of the production

Charakterystyka działki

Land specification

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha]

Soil class with area [ha]

 

III, IV
Różnica poziomów terenu [m]

Differences in land level [m]

Brak danych

no data

Obecne użytkowanie

Present usage

 

 

Tereny rolne

agricultural areas

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

Soil and underground water

pollution (Y/N)

Brak danych

no data

Poziom wód gruntowych [m]

Underground water level [m]

 

Brak danych

no data

 Czy były prowadzone badania geologiczne

terenu (T/N)

Were geological research done (Y/N)

Brak danych

no data

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

N

N

Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

 

T – kanalizacja deszczowa odwodnienie

Y – storm water drainage, drainage

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead obstacles (Y/N)

 

T – słupy energetyczne

Y – power poles

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)

 

 

Brak danych

no data

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions on site (Y/N)

 

 

N

N

Połączenia transportowe

Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)

Access road to the plot (type and width of access road)

Droga gminna
Autostrada / droga krajowa [km]

Nearest motorway / national road [km]

 

Droga Krajowa nr 1 Warszawa – Katowice

 

National road no. 1

(Warszawa – Katowice)

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Sea and river ports located up to  200 km

Kolej [km]

Railway line [km]

Bocznica kolejowa [km]

Railway siding [km]

 

 

Piotrków Trybunalski
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Nearest international airport [km]

 

60 km Łódź
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Nearest province capital [km]

50 km Łódź
Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure

 

Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N)

 

T – sieć elektroenergetyczna

Y – power grid

 

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point  (distance from
boundary) [m]

§  Napięcie

Voltage [kV]

 

§  Dostępna moc

Available capacity [MW]

 

Gaz na terenie (T/N)

       Gas (Y/N)

 

§  Odległość przyłącza od granicy działki

Connection point (distance from
boundary) [m]

§  Wartość kaloryczna

Calorific value [MJ/Nm3]

 

§  Średnica rury

Pipe diameter [mm]

 

§  Dostępna objętość

Available capacity [Nm3/h]

 

Woda  na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

T – Istniejąca sieć przy drodze nr ewid. 19

Y – The existing network on the road nr 19

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) [m]

Brak danych

 

§  Dostępna objętość

Available capacity [m3/24h]

 

Brak danych
Kanalizacja na terenie (T/N)

Sewage discharge (Y/N)

 

T
§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) [m]

§  Dostępna objętość

Available capacity [m3/24h]

 

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)

Brak danych

no data

Telefony (T/N)

Telephone (Y/N)

 

Brak danych

no data

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) [m]

Brak danych

no data

Uwagi

Comments

Na terenie planu miejscowego znajduje się stanowisko archeologiczne – archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej „W”

 

Przez fragment planu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 220kV ze strefą ochronną 35 m z każdej strony.

 

Within the local plan is an archaeological site – archaeological conservation protection zone „W”.

For a piece of land runs a network of overhead high voltage 220kV the protection zone 35 m on each side.

 

Osoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by

Mariola Toma

44 616 39 82

m.toma@wola-krzysztoporska.pl

Osoby do kontaktu

Contact person

 

 

Anna Wiktorowicz

44 616 39 78

a.wiktorowicz@wola-krzysztoporska.pl

Załączniki:

  • Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);

Zdjęcia lotnicze

Aerial photograph