Trudny, ambitny, ale wyważony

radni podczas sesji budżetowej

Gmina Wola Krzysztoporska ma budżet na 2024 rok. Rada Gminy uchwaliła go jednogłośnie 20 grudnia 2023 r., a wójt Roman Drozdek, który zaproponował właśnie taki jego kształt, nazwał go budżetem trudnym, ambitnym, ale wyważonym. Ambitnym, bo na inwestycje przeznaczono ponad 28,5 mln zł!

Głosowanie nad uchwałą budżetową było poprzedzone spotkaniami w komisjach Rady oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która sprawdziła projekt budżetu pod kątem finansowym.

A oto najważniejsze liczby budżetu gminy Wola Krzysztoporska na 2024 r.

DOCHODY – 77.953.909,93 zł

Dochody bieżące – 69.268.873,48

dochody majątkowe – 8.685.036,45 zł

WYDATKI – 94.298.093,18 zł

Wydatki bieżące – 65.720.034,01 zł

Wydatki majątkowe (INWESTYCJE) – 28.578.059,17 zł

W tym roku zaplanowano ponad 20 dużych inwestycji i kilka mniejszych, a udało się na nie wygospodarować olbrzymią kwotę ponad 28,5 mln zł. Większość z nich to przedsięwzięcia wieloletnie, które trzeba kontynuować bądź zakończyć.

Przede wszystkim będą to wielkie inwestycje kanalizacyjne dotyczące północnej części gminy, których dopełnieniem będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej. Na wykonywanych odcinkach przebudowywane i remontowane będą też nawierzchnie dróg. A drogi to kolejne kosztowne przedsięwzięcia zapisane w budżecie 2024. Część wieloletnich projektów zakończy się właśnie w 2024 roku (droga powiatowa Siomki – Krzyżanów – Glina; droga w Glinie), rozpoczną się nowe, a na następne powstaną projekty.

Większość tych inwestycji dofinansowana jest środkami zewnętrznymi, trzeba jednak zapewnić tu wkład własny gminy. Nie na wszystko wystarczy środków z dochodów własnych, a planowany deficyt budżetu w kwocie zł 16.344.183,25 zł zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 8.900.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7.444.183,25 zł.

Niezmiennie wysokie będą wydatki na oświatę i wynoszą one 29.893.610 zł (tj. 31,70% wielkości budżetu). Na ich pokrycie nie wystarczy subwencja oświatowa (18.489.790 zł), do której dokładamy 2.841.220 zł. Ponadto na zadania własne z zakresu oświaty z budżetu gminy przekażemy kwotę 8.159.100 zł.

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek siedzi przy biurku w ciemnym garniturze
Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

Budżet uchwalony na rok 2024 to budżet wychodzący naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców z licznych miejscowości. Zdecydowana większość wydatków inwestycyjnych obejmuje przede wszystkim gospodarkę ściekową i przebudowę dróg, w tym również dróg powiatowych. Są to tzw. Inwestycje priorytetowe, mające ogromny wpływ na wzrost strony dochodowej budżetu, ale również ich wykonanie jeszcze bardziej wpłynie na poprawę ochrony środowiska terenu naszej gminy.

Trudność jego wykonania wynika z obaw o wzrost inflacji, jaki może nastąpić w przyszłym roku. W przypadku wzrostu inflacji kwoty przypisane poszczególnym zadaniom mogą stać się niewystarczające i wtedy trzeba będzie korzystać z tzw. nadwyżki budżetowej z roku bieżącego, a gdyby jej nie wystarczyło, trzeba zasilić się kredytem, który w naszej kondycji budżetowej będzie bezpieczny i pozwoli nam w pełni wykorzystać duże środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

Znając naszą determinację i odpowiedzialność, jestem przekonany, że ten bardzo trudny budżet (blisko 30 inwestycji za ok. 28,5 mln zł) zostanie w pełni wykonany, co przełoży się na dalszy rozwój całej naszej gminy.

Najważniejsze inwestycje w 2024 r. i ich szacowany koszt:

– Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Oprzężów do miejscowości Gomulin8.800.000 zł
– Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w miejscowości Oprzężów5.800.000 zł
– Remont drogi powiatowej nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin – 5.000.000 zł
– Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej wd1e– 2.242.000 zł
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski (kontynuacja inwestycji) – 2.300.000 zł
– Przebudowa drogi gminnej Nr 110457E w miejscowości Glina (kontynuacja inwestycji) – 1.500.000 zł
– Budowa garażu dla OSP Bogdanów (kontynuacja inwestycji) – 800.000 zł
– Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza bocznego i chrzcielnicy we wnętrzu kościoła parafialnego Gomulinie- 250.906 zł
– Budowa garażu dla OSP Krężna (kontynuacja) – 250.000 zł
– Budowa parkingu w m. Bogdanów – 200.000 zł
– Budowa parkingu w Woli Krzysztoporskiej na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i ul. Kościuszki200.000 zł
Budowa drogi w m. Majków Duży na terenach inwestycyjnych – 170.000 zł
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa drogi w m. Siomki (projekt) – 150.000 zł
Rozbudowa wodociągów130.000 zł
Modernizacja drogi Krzyżanów – Bujny (projekt) – 125.000 zł
Przebudowa drogi w m. Piaski (projekt)– 110.000 zł
Zakup działek100.000 zł
– Budowa odwodnienia budynku komunalnego w m. Gomulin ul. Trybunalska 8 – 70.000 zł
Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej (dokumentacja projektowa) – 70.000 zł
Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi w miejscowościach Gomulin Kolonia i Majków Duży – 50.000 zł
– Zakup sprężarek bezolejowych (dostarczanie wody) – 36.000 zł
– Zakup schodołazu do UG w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – 25.000 zł
– Budowa drogi gminnej nr 110488E (ul. Spacerowa w Woli Krzysztoporskiej) oraz dróg wewnętrznych w gminie Wola Krzysztoporska – 24.075 zł
– Budowa drogi w miejscowości Parzniewice na odcinku od drogi powiatowej nr 1500E (ul. Kaliska ) do drogi wewnętrznej (ul. Lipowa ) projekt – 21.000 zł
Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi w miejscowościach Gomulin i Gomulin Kolonia30.000 zł
– Przebudowa budynku DL Majków Duży (projekt) – 12.000 zł
– Przebudowa budynku DL Mąkolice (projekt) – 5.000 zł
Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa – 7.078 zł
– Rezerwy inwestycyjne – 100.000 zł