Kto chce zostać członkiem Rady Seniorów?

rada-seniorow-powiatu-piotrkowskiego obradująca przy stole
Rada Seniorów Powiatu Piotrkowskiego; fot. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Starosta powiatu piotrkowskiego ogłasza uzupełniający nabór na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby powyżej 60. roku życia zamieszkujące obszar powiatu piotrkowskiego do zgłaszania swoich kandydatur na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji.

Zgłoszenia można dokonać poprzez:
1) osobiste zgłoszenie swojej osoby, przy pisemnym poparciu swojej kandydatury przez co najmniej 5 osób powyżej 60. roku życia zamieszkujących teren powiatu piotrkowskiego;
2) zgłoszenie kandydata w imieniu organizacji pozarządowej działającej na rzecz zbiorowości seniorów lub zrzeszających seniorów z terenu powiatu piotrkowskiego.
Zgłoszenie następuje w postaci wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia Kandydata i przesłania ich pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „kandydatura na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego” do Wydziału Aktywizacji Społecznej mieszczącego się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, w terminie do 27 września 2023 roku. Za dzień złożenia zgłoszenia uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę pocztową.
Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie Kandydata znajdują się w załączeniu. Można je też pobrać ze strony internetowej powiatu piotrkowskiego (www.powiat-piotrkowski.pl, zakładka: Powiat-Rada Seniorów Powiatu Piotrkowskiego) lub Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (https://powiat-piotrkowski.bip.net.pl/).
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Aktywizacji Społecznej Starostwa Powiatowego, pod numerem telefonu: (44) 732 88 18.