Polska Strefa Inwestycji – na jakie wsparcie mogą liczyć inwestorzy

Rysunek pofabrycznych budynków w Łodzi - siedziny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Nawet 60% kosztów kwalifikowanych może wynieść pomoc publiczna dla inwestorów w województwie łódzkim. Jak z niej skorzystać? Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przygotowała prezentację zawierającą aktualne przepisy PSI wraz z nowymi danymi dla powiatu piotrkowskiego. Warto sprawdzić, co zmieniło się od stycznia 2022 r.

Od stycznia 2022 została wprowadzona nowa Mapa Pomocy Publicznej na lata 2022-2027.

W województwie łódzkim wzrósł poziom pomocy. Jak ubiegać się o wsparcie i na jakim poziomie można je uzyskać?

POLSKA STREFA INWESTYCJI

CAŁE TERYTORIUM POLSKI JEST SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ

– na każdym, wybranym przez przedsiębiorcę terenie lub nieruchomości, można ubiegać się o pomoc publiczną z tytułu nowej inwestycji.

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 • ŁSSE przyznaje pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT z tytułu nowej inwestycji.
 • Nie można rozpocząć inwestycji przed uzyskaniem Decyzji o Wsparciu
 • Definicja rozpoczęcia inwestycji: Rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. (WARUNEK BRAK UMOWY NAJMU lub UMOWY NA PRACE BUDOWLANE).

Zakupu gruntu oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

Źródło: Rozporządzenie KE 651 2014

NOWA INWESTYCJA – DEFINICJA

UTWORZENIE NOWEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

lub

REINWESTYCJA:

– wzrost zdolności produkcyjnej
– dywersyfikacja produkcji
– zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego

lub

NABYCIE AKTYWÓW ZAKŁADU, KTÓRY ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY LUB BYŁBY ZAMKNIĘTY, GDYBY ZAKUP NIE NASTĄPIŁ

WSPIERANE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

 PRODUKCJA (oraz usługi magazynowania)
NOWOCZESNE USŁUGI DLA BIZNESU

DECYZJA O WSPARCIU

Pomoc publiczna w woj. łódzkim – jest udzielana na okres 12 LAT (lub 15 LAT na terenach ze statusem SSE).
Dochód zwolniony od podatku musi pochodzić z działalności objętej decyzją o wsparciu.

Poziom pomocy pulicznej mapka z procentami pomocyPOZIOM POMOCY PUBLICZNEJ NA LATA 2012-2027
To 40%
– plus 10 punktów procentowych dla średniego przedsiębiorstwa
– plus 20 punktów procentowych dla małego i mikroprzedsiębiorstwa

POZIOM POMOCY PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
40% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstwa DUŻEGO
50% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstwa ŚREDNIEGO
60% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstwa MAŁEGO I MIKRO

KOSZTY KWALIFIKOWANE
– Nabycie gruntu i prawa użytkowania wieczystego, budowa hali
– Najem gruntów, budynków i budowli
– Nabycie środków trwałych oraz leasing finansowy
– Wartości niematerialne i prawne

WARUNKI
– Inwestycja nie może rozpocząć się przed uzyskaniem decyzji o wsparciu
– Zgodność z kryteriami ilościowymi i jakościowymi
– Utrzymanie inwestycji przez 3 (MŚP) lub 5 lat
– Utrzymanie nowych miejsc pracy i utrzymanie poziomu zatrudnienia

KRYTERIA ILOŚCIOWE minimalne nakłady netto z tytułu nowej inwestycji (uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie oraz wielkości przedsiębiorstwa)
 

Obszar Mikro

przedsiębiorstwo

Małe oraz

IT/BPO/SSC

Średnie

przedsiębiorstwo

Duże

przedsiębiorstwo

Piotrków Tryb. 1,2 3 6 60
Powiat

piotrkowski

1,6 4 8 80

 

W przypadku REINWESTYCJI dla przedsiębiorstwa średniego i dużego minimalne nakłady inwestycyjne są niższe o 50%.

PRZYKŁAD USTALANIA POZIOMU POMOCY PUBLICZNEJ DLA NOWEJ INWESTYCJI

8 M PLN x 50%=4 M PLN

8 M PLN –koszty kwalifikowane

50%-poziom pomocy publicznej dla ŚREDNIEGO przedsiębiorstwa

4 M PLN–zwolnienie z CIT lub PIT

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

 1. Zgodność z obecną polityką rozwoju (sektory)
 2. Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
 3. Tworzenie powiązań regionalnych
 4. Robotyzacja i automatyzacja
 5. Przynależność do krajowego klastra kluczowego
 6. Działalność B+R
 7. Inwestycja w OZE
 8. Status MŚP
 9. Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
 10. Inwestycja o niskim ujemnym wpływie na środowisko
 11. Zlokalizowanie inwestycji
 12. Programy rozwoju kompetencji lub współpraca ze szkołami
 13. Dodatkowe świadczenia dla pracowników

Należy zadeklarować 5 z 13 kryteriów w woj. łódzkim.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek
 2. Biznesplan(opcjonalnie)
 3. Oświadczenia

5 KROKÓW DO DECYZJI O WSPARCIU
– Spotkanie informacyjne z ŁSSE
– Konsultacje i przygotowanie dokumentów
– Złożenie wniosku o wsparcie
– Weryfikacja i ocena dokumentacji (do 30 dni)
– Decyzja o wsparciu

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej poniżej prezentacji.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf ŁSSE przepisy Piotrków i Powiat Piotrkowski 2022 2 MB 136