Sesja w najbliższy wtorek

sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LII/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr LI/2022).
4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. 353 obręb Piekary).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. 34 obręb Parzniewice Duże).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. 571/2 i 577/2 obręb Jeżów).
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bujny (dz. 509/3, 509/4, 509/6).
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bujny (dz. 508/2, / 508/4).
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Władysławów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ludwików (dz. 115).
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ludwików (dz. 116).
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ludwików (dz. 117).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej w Gminie Wola Krzysztoporska do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.
Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.