Sprawdź komin, oczyść dach ze śniegu!

W związku z okresem zimowym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności ich utrzymania w odpowiednim stanie.

– Odpowiedni stan powinien polegać między innymi na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych, sprawności instalacji grzewczych, w tym instalacji gazowej, pieców c.o. i c.w.u., zapobieganiu przeciążenia konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem oraz jego systematycznym usuwaniu również usuwaniu nawisów śnieżnych i sopli w przypadku wystąpienia obwitych opadów – mówi Tomasz Binek, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim. – Przypominam również o obowiązkach ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów wielkopowierzchniowych, wynikających z art. 61, art. 62 ust. l pkt 3 (systematycznym powiadamianiu przez osoby dokonujące kontroli tut. organu w nieprzekraczalnych terminach tj. do 31 maja oraz do 30 listopada) i art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1332), a także gminom jako właścicielom budynków – obiektów o prowadzeniu na bieżąco książek obiektów i posiadaniu aktualnych protokołów przeglądów wymaganych art. 62 i 64 Prawa budowlanego – dodaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.