We wtorek sesja Rady Gminy

25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5) odbędzie się X sesja Rady Gminy. Radni dyskutować będą m.in. o Raporcie o stanie Gminy w roku 2018.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr VIII/2019).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie zasad naliczania oraz ściągalności podatków i opłat, zasad udzielania umarzań za II półrocze 2018 r.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wola Krzysztoporska w roku 2018 r.
1) Zaprezentowanie Raportu o stanie Gminy w roku 2018 przez Wójta Gminy.
2) Przedstawienie opinii Komisji dotyczących Raportu o stanie Gminy w roku 2018.
3) Dyskusja nad Raportem o stanie Gminy w roku 2018.
4) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska wotum zaufania.
6. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
1) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu za 2018 rok.
2) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok 2018.
3) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2018 r. i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2018 r.
4) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
5) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
10. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.