Najbliższa sesja 14 lutego

sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LVI sesję Rady Gminy, która odbędzie się 14 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr LIV/2022 i Nr LV/2023).
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2023 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Wola Krzysztoporska za rok 2022.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie kontroli działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej w 2022 roku.
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w 2021 r. i w I półroczu 2022 r.
7.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2023 rok.
7.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parzniewice Duże.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej w Gminie Wola Krzysztoporska do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2022 roku.
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.
14. Spawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.