W czwartek absolutoryjna sesja Rady Gminy

Nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy za 2017 rok będą między innymi głosować radni gminy Wola Krzysztoporska podczas najbliższej sesji, która już 28 czerwca.

XLI sesja Rady Gminy odbędzie się 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5 (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie rozliczenia wybranej inwestycji gminnej zrealizowanej w 2017 r. pod względem finansowym i jakości wykonanych robót.
5. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok 2017.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2017 r. i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2017 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
14. Przedstawienie skargi dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
15. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Zakończenie obrad.