O wspieraniu rodziny na sesji Rady Gminy

sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LVIII sesję Rady Gminy, która odbędzie się w 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (ul. Kościuszki 5, sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr LVI/2022 i Nr LVII/2023).
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2023 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej za 2022 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023 – 2025.
7. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
8. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2032.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Borowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Piekary.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siomki (dz. 420/3).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siomki (dz. 291/3).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Borowa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Wola Krzysztoporska.
18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2022 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2023 roku.
20. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wola Krzysztoporska.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023 – 2026.
22. Spawy różne.
23. Zakończenie obrad.

Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.