O problemach społecznych na sesji Rady Gminy

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach

O pomnikach przyrody i problemach społecznych będą m.in. dyskutować radni podczas najbliższej sesji. Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLVIII/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr XLVI/2022 i Nr XLVII/2022).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022 – 2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna – osiedle.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego i pomieszczenia przynależnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. 324 obręb Krężna).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. 291/3 obręb Siomki).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz.420/3 obręb Siomki).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. 635 i 651 obręb Wola Krzysztoporska).
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
19. Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej:
https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.