LXVII sesja Rady Gminy już 22 listopada

przy stole konferencyjnym przewodnicząca Rady Gminy, jej zastępca i dwie kobiety w obsługi Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i 1688) zaprasza na LXVII/2023 sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. (środa) o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023 – 2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Bp. w Gomulinie dotacji celowej na prace konserwatorskie ołtarza bocznego i chrzcielnicy we wnętrzu Kościoła Parafialnego w Gomulinie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
7.Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.