Miejscowy plan zagospodarowania dla obrębu Krężna-osiedle

Kładzenie nakładki asfaltowej na drodze
Zdjęcie archiwalne

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu geodezyjnego Krężna – osiedle.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wola Krzysztoporska uchwały Nr XLVIII/410/22 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu geodezyjnego Krężna – osiedle zmienionej uchwałą
1) Nr LXIV/538/23 z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla czyść obrębu geodezyjnego Krężna – osiedle oraz uchwałą
2) Nr LXVI/554/23 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla czyść obrębu geodezyjnego Krężna – osiedle
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 17 listopada do 12 grudnia 2023 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl lub EPUAP /7dbb3n9w6x/skrytka

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Obwieszczenie Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu geodezyjnego Krężna – osiedle
86 KB 117