Sesja budżetowa już w najbliższą środę

sesja - radni głosują

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LXIX/2023 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr LXVI/2023, LXVII/2023, Nr LXVIII/2023).
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2024-2027.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2020-2035”.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy za I półrocze 2023 r.
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie oceny pracy Przedszkola Samorządowego oraz wydatków poniesionych na oświatę w 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023 – 2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2024-2032.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Majków Duży.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Wola Krzysztoporska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Wola Krzysztoporska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie o rozwiązaniu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
18. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.