Wnioskuj o pieniądze na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej!

plakat -na tle terenu zalewowego żółty trójkąt ostrzegawczy i tabliczka ASF

Chcesz ogrodzić chlewnię czy stworzyć punkt do dezynfekcji, by zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń? Możesz się starać o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków do 24 lutego. O wsparcie mogą się ubiegać także spółki wodne.

28 grudnia 2022 r. uruchomiono nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych PROW 2014-2020.
Nabór trwa od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się:

1. Rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń, lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” oraz planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

– ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
– utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
– zakup urządzeń do dezynfekcji, lub
– przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach lub
– przebudowę/rozbudowę/remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń lub
– budowę / przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń lub
– zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;

2. Spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej:

– zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny lub
– wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:

– przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień lub
– budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, lub
– oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

Więcej informacji oraz wzory wniosków i dokumentów na:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof