Część gminy Wola Krzysztoporska zagrożona ptasią grypą

Stado kur z kogutem na zielonej łące

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o stwierdzeniu na terenie powiatu bełchatowskiego grypy ptaków (siódmego ogniska w województwie łódzkim w 2021 r.). W związku z tym część gminy Wola Krzysztoporska znalazła się w obszarze zagrożonym.

W dniu 14 Kwietnia 2021 r. otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od padłych kur niosek w miejscowości Suchcice 31, gmina Drużbice, powiat bełchatowski, gospodarstwo przyzagrodowe. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H5N8.
W związku z powyższym, część powiatu piotrkowskiego znalazła się w obszarze zagrożonym wysoce zjadliwą grypą ptaków obejmującym:
1) w gminie Wola Krzysztoporska miejscowości: Bogdanów, Budków, Gomulin, Kolonia Gomulin, Kolonia Woźniki, Kozierogi, Mąkolice, Miłaków, Moników, Mzurki, Oprzężów, Piekarki, Piekarki, Praca, Stradzew, Woźniki;
2)w gminie Grabica miejscowości: Boryszów, Cisowa, Dziewuliny, Grabica, Gutów Duży, Kamocin od granic zachodnich do pasa drogowego 473, Kamocinek, Kobyłki, Kolonia Cisowa, Kolonia Szydłów od granic zachodnich do pasa drogowego 473, Krzepczów, Ostrów, Rusociny, Szydłów, Zaborów, Żądło.

Na obszarze, o którym mowa w pkt 1 i 2 zakazuje się:
– Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
– Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
– Wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
– Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
– Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, również lotów konkursowych gołębi;
– Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Na obszarze, o którym mowa w punktach 1 i 2 nakazuje się:
– Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
– Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
– Niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie.
– Oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

Nakazy i zakazy, o których mowa obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w pkt 1 i 2.