Kolejna sesja Rady Gminy już 12 października

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i 1079) zaprasza na L/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XLVIII/2022 i Nr XLIX/2022).
4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy za I półrocze 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
10. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
15. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.
18. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Protokoły z poprzednie sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc