Mamy dofinansowanie do termomodernizacji trzech budynków

Dzięki unijnemu dofinansowaniu uda się zmodernizować kolejne budynki na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Nasz wniosek znów znalazł się na pierwszym (!!!) miejscu listy rankingowej dla województwa łódzkiego.

– Mamy kolejną pozytywną informację dotyczącą wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków, które złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. A chodzi o budynek Urzędu Gminy, Dom Ludowy w Kacprowie i budynek komunalny przy ulicy Południowej (tzw. hotel) w Woli Krzysztoporskiej. Nasze wnioski są już zaakceptowane, a jeden z nich został oceniony najlepiej w całym województwie łódzkim – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

W ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wola Krzysztoporska poprzez ich termomodernizację” przeprowadzone zostaną prace w dwóch budynkach – Urzędzie Gminy i Domu Ludowym w Kacprowie. Planowana całkowita wartość tego projektu to nieco ponad 793 tys. zł, a dofinansowanie to kwota 477 tys. 122 zł.

Urząd Gminy – docieplenia, dach, solary i piec na biomasęUrząd Gminy

Prace przy Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej polegać będą przede wszystkim na dociepleniu ścian elewacji istniejącego budynku. Docieplony zostanie także stropodach i ściany fundamentowe. Wymieniona zostanie stolarka okienna poddasza. Ponadto przewiduje się nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną po uprzednim wykonaniu docieplenia płytami styropianowymi. Nowe będą także obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i zewnętrzne parapety. Projektuje się również docieplenie istniejącego stropu piętra i piwnic. Na dachu budynku zamontowane zostaną kolektory słoneczne, a istniejący piec olejowy zastąpiony będzie piecem na „pelet”. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest ważnym aspektem realizacji projektu.
Z termomodernizowanego budynku łatwiej będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami, bowiem przewiduje się wykonanie odpowiedniego wyprofilowania kostką terenu przed wejściem niwelującego różnicę wysokości.
Projektowana termomodernizacja nie tylko poprawi estetykę budynku, ale przede wszystkim przyniesie wymierne oszczędności ekonomiczne i ekologiczne, wpłynie bowiem na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym umożliwi redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Dom Ludowy w Kacprowie – docieplenie i piec na „pelet”

Tu w ramach projektu wykonana zostanie przebudowa istniejącego budynku w zakresie wydzielenia z części magazynu pomieszczenia kotłowni wraz z urządzeniami (kocioł c.o. na paliwo „pelet” i instalacja c.o.) oraz termomodernizacja obiektu polegająca na dociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją, dociepleniu ścian, modernizacji instalacji c.w.u.
Po remoncie także z tego budynku łatwiej korzystać będzie niepełnosprawnym, przewiduje się bowiem wykonanie odpowiedniego wyprofilowania terenu przed wejściem.
Docieplony budynek będzie również znacznie oszczędniejszy – nie będzie tak dużych jak dotąd strat ciepła. Z korzyścią dla środowiska będzie także wykorzystanie jako opału OZE w postaci biomasy.

Celem bezpośrednim projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Wola Krzysztoporska poprzez kompleksową termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. W wyniku realizacji projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynków na skutek zmniejszenia strat ciepła oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii opartych na wykorzystaniu biomasy oraz zastosowaniu kolektorów słonecznych.

 Celem pośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz rozwijanie alternatywnych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii cieplnej na  poziomie lokalnym. Realizacja projektu sprzyjać będzie promowaniu gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w Gminie Wola Krzysztoporska. W dłuższej perspektywie projekt  przyczynia się do przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym w Polsce.

 

Budynek komunalny („hotel”) przy Południowej – ocieplone ściany i nowa instalacja c.o.hotel 2

W ramach kolejnego projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego przy ul. Południowej 2 w Woli Krzysztoporskiej poprzez jego termomodernizację” wykonane zostaną prace za planowaną kwotę 476 tys. 128 zł. Tu dofinansowanie ma wynieść 307 tys. 299 zł.
W „hotelu” zaplanowano różne prace termomodernizacyjne, w tym przede wszystkim roboty budowlane związane z izolacją cieplną ścian, stropu, stropodachu, wymianę okien piwnicznych oraz bramy garażowej, wymianę grzejników wraz z wyposażeniem ich w radiowe podzielniki kosztów oraz radiowy system odczytu, wymianę instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych, montaż elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody.
Modernizacja energetyczna tego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym umożliwi redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Ale też znacznie poprawi warunki życia mieszkańców. A przypomnijmy, że z budynku korzystać będą 24 gospodarstwa domowe.

Celem bezpośrednim projektu jest głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnego budynku komunalnego w Woli Krzysztoporskiej poprzez kompleksową izolację termiczną ścian, stropu i stropodachu oraz wymianę instalacji c.w.u,  wymianę grzejników oraz montaż  zaworów termostatycznych.  W wyniku  realizacji projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku przez mieszkańców, co sprzyjać będzie włączeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu osób, które nie mają  możliwości zapewnienia sobie lokalu na komercyjnym rynku wynajmu nieruchomości

Celem pośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej mieszkalnego budynku komunalnego w Woli Krzysztoporskiej poprzez oszczędność energii oraz racjonalizację użytkowania budynku komunalnego poprzez. Realizacja projektu sprzyjać będzie promowaniu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wola Krzysztoporska, która w wydajny i zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych

Obecnie projekty są na etapie zawierania umów o dofinansowanie. Przypomnijmy, że łączna kwota dofinansowania obydwu z nich wynosi ponad 784 tys. zł, a prace budowlane przewidziane są na przyszły rok.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.