Jest praca w Referacie Budownictwa i Nieruchomości

kobieta przy komputerze

WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – inspektor w Referacie Budownictwa i Nieruchomości.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie wyższe – kierunki preferowane: budownictwo, geodezja, gospodarka nieruchomościami i/lub administracja,

2) co najmniej 3 letni staż pracy,

3) obywatelstwo polskie lub, pod warunkiem znajomości języka polskiego, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak prawomocnego orzeczenia o skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 • odpowiedzialność;
 • samodzielność;
 • dyspozycyjność;
 • skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • znajomość przepisów:

-/ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym,

-/ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego,

-/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami;

 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • znajomość aplikacji Word i Excel;
 • umiejętność odczytywania kosztorysów;
 • prawo jazdy kategorii B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie i w zarząd, ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.
 2. Organizowanie przetargów (sprzedaż) na nieruchomości komunalne.
 3. Nabywanie własności nieruchomości oraz służebności, niezbędnych dla realizacji zadań gminy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów stanowiących własność gminy Wola Krzysztoporska na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, m.in.:
 • sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
 • przygotowanie przetargu,
 • wymiar czynszu dzierżawnego,
 • przygotowanie projektów umów.
 1. Komunalizacja gruntów.
 2. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.
 3. Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy.
 4. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.
 5. Przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
 6. Rozgraniczanie nieruchomości.
 7. Prowadzenie spraw wieczystokięgowych nieruchomości gminnych, w tym przygotowanie wniosków o założenie księgi wieczystej oraz wniosków o wpis w księdze wieczystej zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece.
 8. Opracowywanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy oraz stała ich weryfikacja.
 9. Współudział w opracowaniu projektów i realizacji budżetu i innych planów jednostki.
 10. Przygotowywanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej organów.
 11. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, sołectwami oraz gminnymi organizacjami w zakresie spraw referatu.
 12. Terminowe opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie działania referatu.
 13. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie spraw prowadzonych przez referat.
 14. Kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych.
 15. Dokonywanie wizji i oględzin w terenie mających na celu ustalenie zakresu planowanych prac.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy zarówno przy komputerze jak i w terenie;
 2. prowadzenie pojazdu kategorii B do celów służbowych;
 3. praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 4. praca narażona na stres.

 

 1. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%;

 

 1. Odpowiedzialność pracownika:

 

Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową, prawną i materialną za całokształt wykonywanej pracy, prowadzonych czynności i podejmowanych działań.

 

 1. Wyposażenie stanowiska pracy:

 

1) oprogramowanie;

2) środki łączności;

3) sprzęt informatyczny.

 

7.Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających pracę na podobnym stanowisku;

4) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):

 • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości;

w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego;

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów posiadających orzeczoną niepełnosprawność).

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, drogą pocztową na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa i Nieruchomości” w terminie do dnia 17 lutego 2022 roku, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePuaP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

 1. Dodatkowe informacje.

 

1) Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających i wymaganych w niniejszym naborze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od daty ukazania się informacji o wyniku naboru.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej BIP – www.bip.wola-krzysztoporska.pl, w zakładce „Konkursy” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, przy ulicy Kościuszki 5.

4) Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku udziela Kierownik Referatu Organizacji i Kadr Pani Iwona Stępień pod numerem telefonu 44-616-39-86.

 

 

 Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że przetwarzając dane osobowe kandydatów do pracy w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, NIP 771-10-29-208, Regon 590647902, e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, zwanym dalej IODO, jest: Mateusz Szenbek, e-mail: iod@dodo24.pl.
 3. Dane kandydata do pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 4. Dane kandydata do pracy zbierane w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, po tym okresie odbywa się proces niszczenia dokumentów.
 5. Kandydat ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna on, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest obowiązkowe. Skutkiem niepodania danych obowiązkowych będzie nieuwzględnienie kandydata w procesie rekrutacji.
 8. Dane kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.