LGD „BUD-UJ RAZEM” zatrudni specjalistę ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów.

Wymiar etatu – pełny etat
Zatrudnienie: umowa o pracę
Ilość wakatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

Wymagania obowiązkowe:
1. Wykształcenie wyższe, dopuszcza się wykształcenie średnie uwzględniane tylko w przypadku gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy,
2. Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE,
3. Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW,
4. Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, w tym edytorami tekstów i arkuszami kalkulacyjnymi,
5. Prawo jazdy kat. B.
6. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich,
7. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów,
8. Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub społecznej grupy nieformalnej,
9. Odporność na stres.
Zakres zadań:
1. Realizacja bieżącej pracy biura LGD,
2. Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,
3. Opracowywanie dokumentów związanych z oceną i realizacją wniosków aplikacyjnych,
4. Analiza wniosków Beneficjentów o dokonanie zmian w projektach,
5. Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,
6. Prowadzenie sprawy związanych z odzyskiwaniem kwot i zamknięciem projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz przygotowywanie i przekazanie dokumentów do archiwizacji,
7. Weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów działań w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
8. Przygotowanie kontroli Grantobiorcy: przygotowuje, wysyła i gromadzi korespondencję związaną z powiadomieniem o kontroli,
9. Wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
10. Opracowanie projektów dokumentów pokontrolnych i przekazanie ich bezpośredniemu przełożonemu,
11. Sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji działań kontrolnych,
12. Monitorowanie Beneficjentów zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą,
13. Monitorowanie przebiegu wdrażania projektów i osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu,
14. Obsługa potencjalnych Beneficjentów : udzielania informacji beneficjentom nt. możliwości otrzymania dofinansowania oraz obowiązujących przy składaniu wniosków dokumentów, zasad i procedur,
15. Sporządzanie sprawozdań dla UM,
16. Obsługa archiwum Stowarzyszenia,
17. Prowadzenie działań z zakresu monitoringu i ewaluacji określonych w LSR,

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
– list motywacyjny;
– życiorys – curriculum vitae;
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
– dokumenty poświadczające staż pracy;
– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie od 19.04.2017 r. do 05.05.2017 r.
na adres:
Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”
Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd
• osobiście w Biurze LGD, od pn-pt w godzinach 8:00-16:00
• pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres
Etapy konkursu:
– Złożenie dokumentów przez Kandydatów;
– Rozmowa kwalifikacyjna;
– Ogłoszenie wyników;