Nikt nie zgłosił się do konsultacji

ręka podniesiona nad głowani innych

Wyniki konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) w dniach od 14 października 2023r. do 25 października 2023r. prowadzone były konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”. Udział w konsultacjach mogły brać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w  w/w ustawie, które swoje uwagi i opinie do programu mogły składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

Analiza konsultacji:

  1. Ilość podmiotów, która wzięła udział w konsultacjach: 0
  2. Zgłoszone uwagi przez : 0

Podsumowanie konsultacji:

Wobec powyższego proponuje się:

– przedłożyć na sesję Rady Gminy Wola Krzysztoporska program współpracy w wersji konsultowanej (bez zmian).