O podatkach i zmianach w budżecie na najbliższej sesji

sesja radni

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LXVI/2023 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr LXI/2023, Nr LXII/2023, LXIII/2023, Nr LXIV/2023, Nr LXV/2023).
4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska z przeprowadzonej kontroli w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2022 r.
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska z przeprowadzonej kontroli w zakresie wybranych inwestycji gminnych zrealizowanych w 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (obręb Parzniewice Duże).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (obręb Gomulin).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu geodezyjnego Krężna – osiedle.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
16. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
17. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
18. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.