Odbiorcy odpadów muszą złożyć sprawozdania!

Już jutro (31 stycznia) mija termin złożenia sprawozdań przez m.in.: punkty skupu makulatury, złomu, szkła, tworzyw sztucznych. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary.

Informujmy, że 31 stycznia mija termin złożenia do Wójta Gminy Wola Krzysztoporska sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy przez podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obowiązek ten wynika z art. 9nb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Zainteresowane firmy (np. punkty skupu makulatury, złomu, szkła, tworzyw sztucznych) prosimy o przeanalizowanie, czy Państwa ten obowiązek dotyczy.
Podmiot zobowiązany do złożenia sprawozdania, który złoży je po terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
Uwzględnia się odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 – w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 – odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wzór sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 1627).