Ogłoszenia o sprzedaży lokali mieszkalnych

Sprzedaż młotek na klawiaturze

Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 29 zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 23  w Woli Krzysztoporskiej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815) w celu wykonania uchwały nr XXXIII/164/98 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 9 lutego 1998 roku w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Wola Krzysztoporska, ulg od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zmienionej uchwałą nr XXXVI/186/98 z dnia 26 maja 1998 roku, Uchwałą Nr XXXI/276/2002 z dnia 12 lutego 2002 roku, Uchwałą Nr XV/83/2003 z dnia 23 października 2003 roku, uchwałą nr XLV/297/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:
1. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny nr 29 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, położony w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 23 wymieniony w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od 17 czerwca 2021 roku do 8 lipca 2021  roku, a także zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 57/21 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 44 zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815) w celu wykonania Uchwały nr XXXI/256/21 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:
1. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny nr 44 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, położony w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 15  – wymieniony w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od 17 czerwca 2021 roku do 8 lipca 2021  roku, a także zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.