Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”– edycja 2024

kobieta na wózku inwalidzkim, a druga obok
Źródło: www.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej planuje przystąpić do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program obejmuje wsparcie uczestnika w zakresie:
1. Czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej:
2. Prowadzenia gospodarstwa domowego i wypełniania ról w rodzinie;
3. Przemieszczania się poza miejscem zamieszkania;
4. Podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem.

Uczestnikami programu mogą być:
• osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Usługa asystencji osobistej w ramach Programu jest bezpłatna dla uczestnika.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach Programu tj. do dnia 15.09.2023 r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, tel. 44 616-32-84 w. 11 w terminie do 08.09.2023 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2024 roku. i aplikowanie o środki finansowe na realizację programu.
Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024