Przemoc narasta, i to lawinowo

Stop Pzemocy

W 2012 roku w gminie Wola Krzysztoporska założonych było 12 tzw. Niebieskich Kart dla sprawców przemocy. W 2016 r. było ich już 61. Co z tym zrobić? Rada Gminy przyjęła przedstawiony przez GOPS Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rodzajów przemocy jest co najmniej kilka (fizyczna, psychiczna, seksualna, materialna, zaniedbanie), ale wszystkie one stanowią zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka i wpływają negatywnie na jego rozwój psychofizyczny. I wszystkie – co należy wyraźnie podkreślić – są przestępstwem!

Zjawisko przemocy coraz częściej pojawia się w rodzinie. To właśnie w celu efektywnego i zintegrowanego działania przeciw przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Wola Krzysztoporska na lata 2017-2019. Podczas sesji Rady Gminy (7 lutego) przedstawiła go Halina Filipek, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Program ma ograniczyć zjawisko przemocy domowej, tworząc jednolity i profesjonalny system interwencji i chronić osoby doznające przemocy. Wszystkie zgłaszane przypadki przemocy mają być w sposób jednolity rejestrowane. Intensywniejsze mają być także działania profilaktyczne, tak by z informacją, jak rozpoznać zjawisko i gdzie udać się po pomoc, dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Swoje kwalifikacje podnosić będą pracownicy działający na rzecz osób i rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy, a pomoc pokrzywdzonym ma być kompleksowa. Priorytetem jest wczesna identyfikacja problemu przemocy w rodzinie oraz krzywdzenia dzieci. Ważne jest także skuteczne izolowanie sprawców od ofiar, a działaniami terapeutycznymi objęte będą obie grupy.

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie są podejmowane w szczególności w ramach pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Woli Krzysztoporskiej.
Statystyki opracowane na podstawie danych Zespołu nie są niestety optymistyczne.
Wystarczy porównać tylko liczbę założonych Niebieskich Kart:
2012 – 17
2013 – 36
2014 – 54
2015 – 59
2016 – 61

Wyraźnie widać, że zjawisko narasta. – Dane te jednak nie oddają w pełni obrazu przemocy na terenie gminy Wola Krzysztoporska – czytamy w Programie. – Zjawisko to jest szersze, jednak nie zawsze jest ujawniane. W ostatnim czasie zauważalna jest tendencja wzrostowa osób szukających wsparcia i pomocy w sytuacjach przemocy domowej, dlatego też liczba Niebieskich Kart wzrasta – dodają jego autorzy.

Przypomnijmy, że instytucjonalną działalność na rzecz pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej mieszący się w budynku przy ul. Szkolnej 6. GOPS współpracuje m.in. z policją, sądem, kuratorami, pedagogami i wychowawcami wszystkich placówek szkolnych, parafiami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na terenie gminy funkcjonują 2 Punkty Konsultacyjne działające przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczące się w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Południowej 2, gdzie zatrudniony w ramach środków GKRPA w Woli Krzysztoporskiej jest terapeuta, który udziela porad osobom uzależnionym, współuzależnionym i członkom rodzin z problemami alkoholowymi, oraz psycholog – specjalista z zakresu pracy z osobami stosującymi i doświadczającymi problemu przemocy.

Dodatkowo poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców gminy zapewnia Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 33.


Gdzie szukać pomocy?

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”
801 120 002
porady telefoniczne poniedziałek – sobota
w godz. 18.00 – 22.00
niedziela i święta 08.00 – 16.00
porady prawne poniedziałek i wtorek
w godz. 17.00 – 21.00

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (Al. 3 Maja 33)
Tel./Fax (044) 732-31-64
Psycholog – środa 15.30 – 19.30
Radca prawny – czwartek 15.30 – 19.30
Pracownik socjalny – poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
(dyżury odbywają się w pokoju nr 24)

POLICJA 997 lub 112

Komisariat Policji w Grabicy
44 616-11-77

Pogotowie ratunkowe
999 lub 112

Ośrodek Zdrowia w Woli Krzysztoporskiej
44 616-30-09

Punkty w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej
Południowa 2 (wejście od strony parkingu):

Punkt Terapeutyczny czynny
w poniedziałki w godz. 15.00 – 18.00
i w czwartki w godz. 10.00 – 12.00

Punkt Psychologiczny czynny
drugi czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 19.00
Zapisy do psychologa pod nr tel. 691-200-865

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Szkolna 6
tel. 44 616-32-84, 501-757-740, 505-721-462

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej
w budynku GOK-u ul. Południowa 2, pok. nr 17
tel. 691-200-865