Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku , poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono
do sprzedaży:
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 477 o powierzchni 0,1674 ha, położoną w obrębie Wola Krzysztoporska – sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
– udział ¼ części zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Władysławów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/4 o powierzchni 0,1568 ha – sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela.
Przedmiotowe nieruchomości zostały szczegółowo opisane w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5. tel. 44 6163982