Usuwanie azbestu z terenu gminy Wola Krzysztoporska

W tym roku, wzorem lat ubiegłych, do końca marca 2016 r. mieszkańcy naszej gminy mogli składać wnioski o bezpłatne usunięcie szkodliwego azbestu z ich posesji. W tym czasie wpłynęło ich 29.

Gmina Wola Krzysztoporska ubiegała się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wola Krzysztoporska” została podpisana 14 września 2016 roku.

Po przeprowadzeniu procedury o udzielenia zamówienia, podpisano umowę z wykonawcą zadania – RENOVO s.c. Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski; Łódź, ul. Studzińskiego 48 m. 8.

Prace polegały na odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Zadaniem objętych zostało 29 nieruchomości, z których odebrano 67,80 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Wartość zadania wyniosła 17 490,56 zł, z czego dotację na dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowiła kwota 17 315,00 zł (w tym środki udostępnione przez NFOŚiGW 8 745,00 zł i środki własne WFOŚiGW 8 570,00 zł), a wkład gminy Wola Krzysztoporska – 175,56 zł.
Realizacja przedmiotowego zadania z pewnością spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie lokalnego społeczeństwa z powodu usunięcia szkodliwych dla zdrowia wyrobów azbestowych. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem realizacji całego zadania jest pewność, że tzw. „eternit” trafił z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych prosto na zalegalizowane składowisko i został unieszkodliwiony. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska jak i dla środowiska naturalnego.

www.zainwestujwekologie.pl